Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Τι είναι τα family offices

22/3/2021

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών επιδιώκεται η δημιουργία ενός διαφανούς και οριοθετημένου πλαισίου, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (Family Offices), θεσμός που υπάρχει σε πολλά κράτη παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, με τον Νόμο 4778/2021 θεσπίστηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, με ισχύ από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής, με το οποίο παρέχονται κίνητρα για την ίδρυση εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family offices) στην Ελλάδα.

Τα “άγνωστα” για την ελληνικη αγορά Family Offices απασχόλησαν την επικαιρότητα με την είσοδο της κας. Μαριάνας Λάτση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα και εδώ

Αναλυτικά στοιχεία παρέθεσε υπό μορφήν ερωταπαντήσεων η Pwc:

Τι είναι τα family offices;

Τα family offices είναι νομικά πρόσωπα (πλην νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας, των επενδύσεων και των χρηματικών ροών που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα – δηλ. μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων – φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Η προϋπόθεση της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ενδέχεται να περιορίσει στην πράξη τη δυνατότητα υπαγωγής family offices στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς (π.χ. σε περιπτώσεις οικογενειών που όλα τα μέλη δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα). Λαμβανομένου υπόψη ότι σκοπός του νέου πλαισίου, όπως αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η απασχόληση του ανθρωπίνου δυναμικού που ασχολείται με τη διαχείριση περιουσίας στην Ελλάδα, θα μπορούσε να επανεξεταστεί η προϋπόθεση αυτή προκειμένου να προσελκύσει την ίδρυση family offices στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τη χώρα φορολογικής κατοικίας των μελών της οικογένειας.

Ποια πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν;

Στα family offices μπορούν να συμμετέχουν μέλη της ίδιας οικογένειας – σύζυγοι, μέρη συμφώνου συμβίωσης, γονείς και άγαμα τέκνα αυτών – καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη αυτά. Εντούτοις, τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της εταιρείας, δεν μπορούν να είναι και εργαζόμενοι σε αυτήν.

Ο περιορισμός των «μελών της οικογένειας» μόνο σε συζύγους, γονείς και τέκνα των φυσικών προσώπων για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα στενός, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι στην πράξη η διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας εκτείνεται σε περισσότερες γενιές.

Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν;

Τα family offices θα πρέπει να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών από τη σύστασή τους και εφεξής, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιούν στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως. Η παροχή υπηρεσιών μπορεί να ανατίθεται και σε τρίτα πρόσωπα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. περί φορολογικών κάτοικων σε κράτη μη συνεργάσιμα ή που υπόκεινται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Το ποσό των ελάχιστων δαπανών του 1.000.000 ευρώ είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθιστώντας το καθεστώς λιγότερο ελκυστικό από τα αντίστοιχα σε άλλες χώρες.

Ποιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται;

Οι υπηρεσίες που ενδεικτικά θα μπορούν να παρέχουν τα family offices, καθώς και όλες οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, αναμένεται να διευκρινιστούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Πώς φορολογούνται;

Τα ακαθάριστα έσοδα των family offices προσδιορίζονται με τη μέθοδο κόστους (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων, πλην του φόρου εισοδήματος) πλέον περιθωρίου κέρδους 7%, ενώ ο φόρος υπολογίζεται με τον ισχύοντα κάθε φορά συντελεστή. Παράλληλα, υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου για τις πληρωμές στις οποίες προβαίνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους με σταθερό συντελεστή 7% ενδέχεται να εγείρει προβληματισμούς ως προς τη συμβατότητα των διατάξεων αυτών με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι το περιθώριο αυτό δημιουργεί επιλεκτικά φορολογικό πλεονέκτημα συγκρινόμενο με περιθώρια κέρδους που αποκομίζουν ανεξάρτητοι πάροχοι όμοιων υπηρεσιών.

Πώς αντιμετωπίζονται από πλευράς Φ.Π.Α.;

Οι πράξεις που διενεργούνται μεταξύ των family offices και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά, θεωρείται ότι είναι εκτός πεδίου Φ.Π.Α., ως πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας.

Επισημαίνεται ότι η μη επιβολή Φ.Π.Α. στις εν λόγω πράξεις συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι δεν θα παρέχεται στα family offices δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους.

Το εν λόγω καθεστώς έχει εφαρμογή και για φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν την έχουν μεταφέρει κατ’ εφαρμογή ενός καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης / ειδικού τρόπου φορολόγησης (φυσικά πρόσωπα – επενδυτές, συνταξιούχοι ή μισθωτοί / ελεύθεροι επαγγελματίες).

Σαφώς και το νέο αυτό καθεστώς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες προσέλκυσης αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων σημαντικής οικονομικής επιφάνειας. Ωστόσο, εν αναμονή της διευκρινιστικής απόφασης, υφίστανται ορισμένα καίρια σημεία τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την επιτυχή εφαρμογή του.

www.pwc.gr Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.