Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Οι προθεσμίες στην αργία Δημοσίων Υπαλλήλων – Εγκύκλιος με διευκρινίσεις

29/3/2021

   Εγκύκλιο με « Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας » εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια εκείνης που είχε εκδώσει τον Ιούλιο  .

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, στην παρ.4 του αρ.104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1α του αρ.53 του ν.4674/2020, προβλέπεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή μη της δυνητικής αργίας, κατόπιν ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την πάροδο 1 έτους από τη θέση σε αργία, άλλως η αργία αίρεται.

Με την προαναφερθείσα Εγκύκλιο του Ιουλίου, επισημάνθηκε ότι επειδή το Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν σχετικού ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, προς αποφυγή υπέρβασης της προβλεπόμενης προθεσμίας και αυτοδίκαιης άρσης της αργίας συνεπεία αυτής, το αρμόδιο διοικητικό όργανο υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη υποβολή του σχετικού ερωτήματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου αφενός να είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω αποκλειστικής τρίμηνης προθεσμίας από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και αφετέρου να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στα Πειθαρχικά Συμβούλια ώστε να εξετάσουν και να διαμορφώσουν ασφαλή κρίση επί των ερωτημάτων για συνέχιση ή μη της δυνητικής αργίας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των Υπαλλήλων για κλήση σε προηγούμενη ακρόαση, το Υπουργείο ζητά από τα αρμόδια διοικητικά όργανα να υποβάλλουν τα σχετικά ερωτήματα και τα στοιχεία που ενδεχομένως απαιτείται να υποβληθούν στα Πειθαρχικά Συμβούλια πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι πριν την πάροδο ενός έτους από τη θέση των Υπαλλήλων σε δυνητική αργία.

Τέλος, η Εγκύκλιος ζητά από τους αποδέκτες της να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια της αρμοδιότητάς τους, στους Υπαλλήλους και σε όλους τους Φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/150/1412/26.3.2021 Εγκύκλιος