Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κτίρια και εξοπλισμό θα πρέπει να παρέχουν οι Δήμοι για τις απογραφές (Νομοσχέδιο)

9/12/2020

Σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 16η Δεκεμβρίου έχει θέσει ο Υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, το Νομοσχέδιο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων «οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού της Χώρας οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα των απογραφών κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».

Ειδικότερα, ρητά ορίζεται πως «οι Δήμοιτης Χώρας πρέπει να διευκολύνουν το έργο των οργάνων των απογραφών κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών, μεριμνώντας για την παροχή των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού».

 

Επιπλέον, η παρ.2 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι «οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας, οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα της απογραφής γεωργίας-κτηνοτροφίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».

 

Γενικότερα, με το Νομοσχέδιο προβλέπεται η ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με τη διενέργεια των γενικών απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.Σκοπός των διατάξεων αναφορικά με τις απογραφές κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών είναι να συλλεχθούν κρίσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα κτίρια, τον πληθυσμό, τις «πυρηνικές οικογένειες», τα νοικοκυριά και τη στέγαση, σε ενιαία βάση, για μικρές γεωγραφικές περιοχές ή πληθυσμιακές υποομάδες, στα οποία περιλαμβάνονται γεωγραφικά, δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, καθώς και στοιχεία για τις πυρηνικές οικογένειες και για τις μεταναστευτικές ροές.Επιπλέον, με την απογραφή γεωργίας–κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της οποίας θα συλλεχθούν αντικειμενικές ποσοτικές πληροφορίες που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού–κτηνοτροφικού τομέα επιδιώκεται ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, οι εν λόγω απογραφές θα συμβάλουν σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τα επόμενα έτη και θα χρησιμοποιηθούν ως βασικό μέσο για τη ρύθμιση πολλών κρίσιμων θεμάτων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας (σχεδιασμός φορολογικής πολιτικής, κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, χάραξη της κοινής γεωργικής πολιτικής, κατάρτιση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σχετικών με τη γεωργία – κτηνοτροφία, την αγροτική μεταρρύθμιση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των τροφίμων κά).

 

Μπορείτε να δείτε το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο και την Έκθεσηπου το συνοδεύει.