Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Δημόσιο: Πότε κερδίζετε 1 έτος βαθμολογικής προαγωγής (Εγκύκλιος)

4/8/2022

Σε συνέχεια ερωτημάτων Υπαλλήλων και Υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 3η Αυγούστου εξ. επείγουσα Εγκύκλιο, με αντικείμενο τη  βαθμολογική προαγωγή Υπαλλήλων κατά ένα έτος κατόπιν αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Με την Εγκύκλιο δίνονται οδηγίες, διευκρινίσεις, αλλά και αναλυτικά παραδείγματα, για την εφαρμογή της παρ.5 του αρ.82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ως ισχύει), όπου ορίζεται ότι: «Για τον Υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό

 

Τονίζεται ότι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή κατά ένα έτος αφορά τον Υπάλληλο για τον οποίο πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους είχε ως μέσο όρο βαθμολογίας στην Έκθεση Αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του βαθμού 90.

2) Αφορά σε Εκθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί και συντάσσονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4369/2016 ή άλλων αντίστοιχων προς αυτών διατάξεων αξιολόγησης που εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

3) Εφαρμόζεται σε Υπαλλήλους, στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών του Υπαλληλικού Κώδικα.  Ειδικότερα, η μείωση του χρόνου προαγωγής κατά ένα έτος συντελείται κατόπιν της οριστικοποίησης και της 2ης έκθεσης αξιολόγησης και η ημερομηνία οριστικοποίησης της 2ης έκθεσης αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό - προσθήκη στον πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό του Υπαλλήλου του ενός επιπλέον έτους.

 

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει πως η βαθμολογική προαγωγή δεν πραγματοποιείται άπαξ, αλλά κάθε φορά που ο Υπάλληλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών αυτών διατάξεων και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις εν λόγω διατάξεις.

 

Μπορείτε να δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ για περιπτώσεις βαθμολογικής προαγωγής, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3151/οικ.12521/2022 Εγκυκλίου ΕΔΩ