Σαβ, 15 Αυγ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

6 σχήματα κοινοπραξιών για το έργο «Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας»

2/4/2013
Στις 12 σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής φακέλων συμμετοχής στην α΄ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας».

Στην αρμόδια Επιτροπή εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή  6 σχήματα κοινοπραξιών: Πρόκειται για τις κοινοπραξίες:

Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT- ENVITEC A.E.
Ένωση Νομικών Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.- ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.
Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.
 
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τον Μάιο του 2013 θα γίνει η επιλογή των  υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής.

Τον Ιούνιο του 2013 η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διάλογο με εκείνους από τους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

Τον Αύγουστο του 2013 θα γίνει η επιλογή της λύσης ή των λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και θα γίνει κλήση των υποψηφίων  να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από την αναθέτουσα αρχή και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, προσφοράς.

Τον Δεκέμβριο του 2013 θα γίνει η σύνταξη των συμβατικών κειμένων και θα υπογραφή η σύμβαση.

Τον Απρίλιο του 2014 θα υλοποιηθούν οι μελέτες.

Τον Δεκέμβριο του 2015 θα γίνει  η δοκιμαστική λειτουργία του έργου και τον Ιανουάριο του 2016 θα ξεκινήσει η λειτουργία του έργου.