Παρ, 09 Ιουν 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Άμεσες ενέργειες για μετατάξεις/αποσπάσεις βάσει του νέου Νόμου ζητά το ΥΠΕΣ

22/9/2021
Κατεπείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε την 21η Σεπτεμβρίου και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών.
Με αυτήν, το Υπουργείο ενημερώνει για τις ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου αρ.20 του ν.4829/2021. Του άρθρου, δηλαδή, με το οποίο η Κυβέρνηση κατήργησε μεν “παραθυράκια” της Κινητικότητας  , άνοιξε όμως ταυτόχρονα το δρόμο για μετατάξεις express  ήδη αποσπασμένων.
 
Η Εγκύκλιος, αφού στις πρώτες 5 σελίδες επαναλαμβάνει επί λέξει το αρ.20, στη συνέχεια αναφέρεται στις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ που ισχύουν για επί μέρους ενέργειες.
 
Για παράδειγμα, επισημαίνει για την περ.α’ της παρ.10 ότι ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης Υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται με τις παρ.1-9 του αρ. 20, ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργηση ή τροποποίησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την έναρξη ισχύος, ήτοι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής Απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι μέχρι 10/11/2021 θα πρέπει να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης.
 
Άλλο παράδειγμα, η αναφορά στην περ.β’ της παρ.10, βάσει της οποίας, Υπάλληλοι, μόνιμοι και ΙΔΑΧ, που ανήκουν οργανικά σε Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 και οι οποίοι υπηρετούν σε Φορείς κατά την έναρξη ισχύος του ν.4829/2021, ήτοι κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2021, με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται, δύνανται, με ΑΙΤΗΣΗ τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος, ήτοι ΕΩΣ ΚΑΙ την 24η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, να μεταταγούν στον Φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Γενικότερα, η Εγκύκλιος (βάσει του νέου άρθρου) περιλαμβάνει σειρά διαδικασιών /ενεργειών και προθεσμιών. 
Ο AIRETOS.GR υπογραμμίζει ότι ιδίως οι Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών, καθώς και οι Φορείς, είναι σημαντικό να τη μελετήσουν ΑΜΕΣΑ και με ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ, προκειμένου να μην χάσουν κάποια προθεσμία που θα τους στερήσει την άσκηση δυνατότητας του νέου Νόμου.
 
Μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865/οικ.18073/21.9.2021 Εγκύκλιο.