Πεμ, 06 Μαϊ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2021: Αλλαγή προθεσμιών ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ

20/4/2021

Με επίσημη Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του “Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” (γνωστού ως “Απογραφή”) άλλαξαν ημερομηνίες που είχαν οριστεί για τον εν εξελίξει Κύκλο Κινητικότητας.

 

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι:

« Σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8.4.2021, Εγκυκλίου  της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι το δεύτερο στάδιο για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2021 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 26/4/2021.

Ως εκ τούτου, το πρώτο στάδιο παρατείνεται και είναι δυνατή η καταχώριση αιτημάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη εγκύκλιο και πέραν της 19ης/4/2021, με την επισήμανση ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες του πρώτου σταδίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προ της έναρξης του δεύτερου σταδίου την 26η/4/2021. »

 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το 1ο στάδιο, οι Φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (αρ.3 του ν.4440/2016 ως ισχύει) υποβάλουν τα αιτήματά τους: α) για την κάλυψη κενών θέσεων του Φορέα τους με μετάταξη και β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Το 2ο στάδιο είναι ο έλεγχος και η έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων. Σε αυτό, τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τα δικά τους αιτήματα, καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως επίσης και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, οπότε και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους, θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ). Επιπλέον, τα αιτήματα των Ανεξάρτητων Αρχών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από κάποιο Υπουργείο, αλλά οι Φορείς αυτοί θα οριστικοποιήσουν και θα υποβάλλουν οι ίδιοι τα αιτήματά τους κατά το στάδιο αυτό.