Δευ, 28 Νοε 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ΟΤΑ και Δημόσιο τα ιδιωτικά έγγραφα με ψηφιακή βεβαίωση

22/11/2021

Νέο τοπίο διαμορφώθηκε και ήδη ισχύει σχετικά με όσα γνωρίζαμε για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των εγγράφων. Η παραδοσιακή διαδικασία ταλαιπωρίας και χασίματος χρόνου μπορεί επιτέλους να γίνει ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε την αναγκαία Υπουργική Απόφαση, αλλά και την εφαρμοστική Εγκύκλιο, η οποία ρητώς απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

Ειδικότερα, ξεκίνησε η λειτουργία δύο νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω gov.gr:

- της «Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγράφου» και

- της «Ψηφιακής Βεβαίωσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού»

Οι δύο αυτές υπηρεσίες αφορούν τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και απευθύνονται προς τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020 και τους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Τα ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω αυτών των νέων εφαρμογών « έχουν την ίδια ισχύμε έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του αρ.11 του ν.2690/1999, επέχουν θέση έγγραφου τύπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.160 του Αστικού Κώδικα και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020και τους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Φορείς-λήπτες) ως τέτοια.

 

Υπογραμμίζουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό διότι, στην προαναφερθείσα παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020 προβλέπεται το εξής:

«Φορείς του Δημόσιου Τομέα: οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του αρ.14 του ν.4270/2014, τα εκτός αυτής ΝΠΔΔ, καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του».

Ως γνωστόν, στο αρ.14 του ν.4270/2014, αναγράφεταικαι ο Υποτομέας των ΟΤΑ, πουπεριλαμβάνει: «αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A΄ βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ».

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε για κάθε σχετική λεπτομέρεια, στα σχετικά έγγραφα:

- η Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 5354/18.11.2021)

- η Α.Π. 41115 ΕΞ 2021 Εγκύκλιος