Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Υποχρεωτική η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες (Έγγραφο ΥΠΕΣ)

27/9/2019

«Απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους Δήμους», η οποία «δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του Δήμου», αποτελεί η σύσταση πάγιας προκαταβολής προς τις Κοινότητες.

Αυτό αναφέρει έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη σε όλους τους Δήμους της Χώρας, καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμένου να ενημερώσει για την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης περί πάγιας προκαταβολής (Φ.Ε.Κ. Β’ 3440/11.9.2019).

 

Αναλυτικότερα, το ΥΠΕΣ  σημειώνει ότι η Υ.Α. αντικαθιστά την προϊσχύουσα του 2010 και με αυτήν:

- αναπροσαρμόζεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ενώ παράλληλα

- γίνονται αναγκαίες προσαρμογές, δεδομένου του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας των Κοινοτήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την έναρξη ισχύος των αρ.80-90 του ν.4555/2018 (Κλεισθένης).

 

Ειδικά ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, επισημαίνει τα εξής:

« Σημειωτέον ότι η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους Δήμους της Χώρας (παρ.8 του αρ. 66 του ν.3852/2010, όπου παρέχεται και η εξουσιοδότηση για την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης): “Στις … Κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου”.

Ως εκ τούτου, η σύστασή της δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του Δήμου, όπως λ.χ. η Οικονομική Επιτροπή.

Η μνεία που γίνεται στην παρ.5 της υπ’ αριθμ.62038/5.9.2019 Aπόφασης ότι  “Κατά τα λοιπά, … εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.173 του ν.3463/2006 …” σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο αρ.173 “Πάγια προκαταβολή” του Κώδικα Δήμων &Κοινοτήτων (ν.3463/2006) ότι “Με απόφαση της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής … παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού (παρ.1)” και “Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής … κατανέμεται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα (και ήδη Κοινότητα) με απόφαση της Δημαρχιακής (Οικονομικής, ό.π.) Επιτροπής (παρ.4)”, προφανώς δεν αποσκοπεί στο να απονείμει στην Οικονομική Επιτροπή διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του ν.3852/2010 που ήδη μνημονεύσαμε.

Αντίθετα, η Απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμοστική των εν λόγω διατάξεων και δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της Δημοτικής Αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή στις Κοινότητες. »

 

Toεν λόγω έγγραφο του ΥΠΕΣείναι διαθέσιμο ΕΔΩ