Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Υπάλληλοι Δ.Ε.: Πως θα επιταχύνουν τη βαθμολογική τους εξέλιξη και θα μαζεύουν επιπλέον μόρια

8/1/2019

Επιτάχυνση της βαθμολογικής εξέλιξης κατά 1 έτος και επιπλέον 30 μόρια στις κρίσεις προϊσταμένων θα μπορούν να διασφαλίζουν οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) με το νέο Πιστοποιητικό που θεσμοθετεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πρόκειται για το “Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας”, το οποίο θα χορηγείται στους υπαλλήλους Δ.Ε., μόνιμους και αορίστου χρόνου (ιδαχ), οι οποίοι θα παρακολουθούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας.

 

Αυτά προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 του σχεδίου νόμου Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις” του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 3,5 εργάσιμες ημέρες.

Με τα συγκεκριμένα άρθρα προστίθενται διατάξεις στον Κώδικα δημοσίων υπαλλήλων (στην παρ.4 του αρ.82 του ν.3528/2007) και στον Κώδικα δημοτικών υπαλλήλων (στην παρ.4 του αρ.85 του ν.3584/2007). 

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

« Με Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ.

Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι κλάδοι/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του Πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Για τους κατόχους του παραπάνω Πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.»

 

Επιπροσθέτως, στις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και στους δύο ανωτέρω νόμους (στην περ.α’ της παρ.3 του αρ.85 και στην περ.α’ της παρ.3 του αρ.88 αντιστοίχως) προστίθεται, η εξής πρόβλεψη:

« Η κατοχή του Πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας μοριοδοτείται με 30 μόρια».

 

Συνεπώς, το νέο Πιστοποιητικό, επιπλέον της σύντμησης του χρόνου βαθμολογικής εξέλιξης, προσθέτει σημαντική μοριοδότηση σε όσους θα το αποκτούν, εάν αναλογιστούμε ότι τα ίδια μόρια (30) δίνει η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (ή σε άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες ο δεύτερος τίτλος σπουδών ή το δεύτερο μεταπτυχιακό).

 

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή, με την αρμόδια Υπουργό να κάνει μνεία κατά την παρουσίασή του σε κατάθεση “πριν τα Χριστούγεννα στη Βουλή” .