Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Στη Βουλή Ν/Σ-“σκούπα” με πλήθος αυτοδιοικητικών διατάξεων

7/12/2021

Κατατέθηκε στη Βουλή, αργά τη νύχτα της Δευτέρας, Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με κάθε λογής διατάξεις, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 18 άρθρα αφορούν ειδικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Νομοσχέδιο, ενώ πολυδιαφημίστηκε ότι αφορά τον εθελοντισμό και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με μόλις 26 άρθρα, τελικά έφτασε στη Βουλή πολλαπλάσιο, με 56 άρθρα, εκ των οποίων μόνο τα 27 αφορούν το κυρίως θέμα του, με όλα τα υπόλοιπα να είναι σκόρπιες ρυθμίσεις, προσδίδοντας σε αυτό τον συνήθη χαρακτήρα του Ν/Σ–“σκούπα”.

Η συζήτησή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή ξεκινά αύριο Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στις 16:00, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του AIRETOS.GR η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται τροχάδην για τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου.

 

Σταχυολογήσαμε σε τίτλους τις ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τους ΟΤΑ και είναι οι εξής:

Άρθρο 32: Ρύθμιση ζητημάτων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Τροποποιούνται οι παρ.4, 5, 7 του αρ.87 και οι παρ.3 και 13 του αρ.89του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει).

Άρθρο34: Προσωπικό Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αλλάζει η παρ.5 του αρ.2ν.4674/2020 και η παρ.3 του αρ.15ν.4257/2014

 

Άρθρο35:«Διαφύλαξη» στελέχωσης ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Προστίθεται παρ.6Α στο αρ.44του ν.4674/2020, ως εξής:

« 6Α. Για την απόσπαση ή μετάταξη τακτικού Υπαλλήλου ΟΤΑ Α΄ βαθμού που διενεργείται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, σε περίπτωση που αφορά ΟΤΑ Α’ βαθμού, με εξαίρεση τις αποσπάσεις και μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.7 του ν.4440/2016, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσεις ή μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.»

 

Άρθρο40: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Άρθρο41: Δάνεια των ΟΤΑ

Άρθρο42: Δαπάνες Δήμων

Άρθρο43: Ρυθμίσεις σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε Δήμους

Άρθρο44: Ρυθμίσεις για χρονοεπιδόματα δικηγόρων με έμμισθη εντολή στιςΠΕΔ, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ.

Άρθρο45: Καθορισμός ανωτάτου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ ΟΤΑ (αλλάζει η παρ.1 του αρ.225του ν.3852/2010)

Άρθρο46: Κατανομή περιουσιακών στοιχείων Επιχειρήσεων και Συνδέσμων με διαδημοτικό χαρακτήρα διασπασθέντων Δήμων

Άρθρο47: Λειτουργία κεντρικών Υπηρεσιών των Δήμων στην ιστορική τους έδρα (τροποποιείται η παρ.3 του αρ.6 του Κώδικα Δήμων).

Άρθρο48:Αλλαγή στο αρ.209 του Κώδικα Δήμων ως προς την εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο50: Αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων (δηλ. αλλάζει ξανά η παρ.1τουαρ.72του ν.3852/2010).

Άρθρο51: Ρυθμίσεις για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Άρθρο52: Ρυθμίσεις για το Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

Άρθρο53: Αυτοδίκαιη περιέλευση της Διαδημοτικής Επιχείρησης «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.- ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.)» σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Άρθρο54: Εκλογή Δημοτικών Αρχών στις Δημοτικές Κοινότητες Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

Άρθρο55:Καταργείται η περ.β’ της παρ.7 του αρ.24ουτης από 14.3.2020 ΠΝΠ, ως κυρώθηκε με το αρ.3 του ν.4682/2020, ως προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του Νομοσχεδίου.

 

Ο AIRETOS.GRτις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει συγκριτικές αναλύσεις για τις αλλαγές που επέρχονται σε Δήμους και Περιφέρειες με τα ανωτέρω άρθρα.

 

Προς το παρόν, μπορείτε να δείτε τα κατατεθέντα στη Βουλή έγγραφα:

- το Νομοσχέδιο

- την Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων

- την Έκθεση ΓΛΚ