Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες βάσει νέας ΚΥΑ ανά χρωματικό επίπεδο

26/10/2020

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4709/23.10.2020(ημ/νία κυκλοφορίας 24.10.2020 και επανακυκλοφορίας λόγω σφάλματος 24.10.2020), καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που ισχύουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες σε κάθε ένα από τα 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων.

Βάσει του Πίνακα της ΚΥΑ ισχύουν τα εξής:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1)Επίπεδο «χαμηλό» (πράσινο)

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2*).

- Προστασία Υπαλλήλων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες / αυξημένου κινδύνου με απασχόληση backofficeή εξ αποστάσεως εργασία.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

2)Επίπεδο «μέτριο» (κίτρινο)

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2*).

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% επιπλέον των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

3)Επίπεδο «υψηλό» (πορτοκαλί)

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2*).

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% επιπλέον των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

4)Επίπεδο «πολύ υψηλό» (κόκκινο)

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2*).

- Παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ανεξαρτήτως ποσοστού.

- Υποχρεωτική προστασία Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό ή χορήγηση ειδικής άδειας.

- Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση 1,5 μέτρου απόσταση μεταξύ Υπαλλήλων.

 

* Το άρθρο 2 «Υποχρέωση χρήσης μάσκας» της ΚΥΑορίζει ότι: «1] Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, ως εξής: α)Σε όλατα επιδημιολογικά επίπεδα της παρ.1 του αρ.1, επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. β) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το χαμηλό ή το μέτριο επιδημιολογικό επίπεδο της παρ.1 του αρ.1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων. γ) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο της παρ.1 του αρ.1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως της συνδρομής της προϋπόθεσης τήρησης απόστασης της περ.(β), καθώς και σε όλους τους χώρους των σημείων 15 και 16 της παρ.1 του αρ.1, εξαιρουμένων των καθήμενων στα τραπεζοκαθίσματα ή στο μπαρ.  2]Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται:α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών »