Τρι, 21 Ιαν 2020
Αρχική  > Δήμοι

Ψηφίζεται νέο δημοτικό τέλος– Ποιοι θα το πληρώνουν, πως θα αποφασίζεται

26/11/2018

Διάταξη που κατετέθη στη Βουλή θεσπίζει μια νέα διαδικασία παραχώρησης, με Απόφαση Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, χώρων μπροστά από τα ξενοδοχεία για τη στάση τουριστικών λεωφορείων, ταξί και αυτοκινήτων πελατών τους, με οικονομικό αντάλλαγμα ετήσιο τέλος που θα καταβάλλει το ξενοδοχείο στο Δημοτικό Ταμείο υπέρ του Δήμου

Το ύψος του τέλους, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίζει την επιβολή του, δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των 100 ευρώ ανά παραχωρούμενο μέτρο.

 

Η νέα διαδικασία - που πρώτος παρουσιάζει ο AIRETOS -  περιλαμβάνεται ως Άρθρο 68 σε κατατεθέν την 23η/11 νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού και, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα των ξενοδοχείων, κυρίως εντός αστικού ιστού.  Την έλλειψη χώρου στάθμευσης πλησίον των εγκαταστάσεων τους που να καλύπτει τις ανάγκες στάθμευσης των πελατών τους.  Έλλειψη που παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία τους, δυσχεραίνει ιδιαίτερα τις συνθήκες επιβίβασης και αποβίβασης των πελατών, καθώς και της φόρτωσης - εκφόρτωσης των αποσκευών τους.

 

Ειδικότερα, το υπό ψήφιση Άρθρο προβλέπει πως με Απόφαση, που εκδίδεται κατά περίπτωση είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, χορηγείται άδεια για τη δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, διαφορετικά για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου, εντός του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους και συγκεκριμένα στο δρόμο που βρίσκεται έμπροσθεν της εισόδου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, ύστερα από Αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία από το νόμιμο εκπρόσωπο του καταλύματος αυτού.

Στην εσοχή ή στο διαγραμμισμένο τμήμα του δρόμου επιτρέπεται αποκλειστικά η στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους.Η εσοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 μέτρων.

Η Απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από την υποβολή της σχετικής Αίτησης και όχι πέραν των 3 μηνών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η εισήγηση τεκμαίρεται θετική.

 

Επιπλέον, η διάταξη προβλέπει πως, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, καθώς και η ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου, στον έμπροσθεν της εισόδου του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος δρόμο, υποδεικνύεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τμήμα άλλης οδού παρακείμενης του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου του καταλύματος αυτού και, εάν ούτε αυτό είναι δυνατό, υποδεικνύεται τμήμα άλλης οδού παρακείμενης στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα οικοδομικά τετράγωνα με κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη στο κατάλυμα διαθέσιμη λύση και όχι σε απόσταση ανώτερη των200 μέτρων.

 

Με την Απόφαση που αναφέραμε ανωτέρω, μπορεί να προσδιοριστεί ετήσιο τέλος, που καταβάλλει το ξενοδοχείο στο Δημοτικό Ταμείο υπέρ του Δήμου, ως οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του συγκεκριμένου τμήματος. Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την επιβολή του τέλους, το ύψος του δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 100 ευρώ ανά παραχωρούμενο μέτρο.

 

Η παραχώρηση τμήματος οδού γίνεται για 3 έτη, οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση, όπως οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η νόμιμη λειτουργία του ξενοδοχείου και η εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους. Σε περίπτωση σφράγισης του ξενοδοχειακού καταλύματος, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια που έχει χορηγηθεί.