Τρι, 26 Σεπ 2023
Αρχική  > Περιφέρειες

Ψηφίστηκαν κατά παρέκκλιση αναθέσεις από τις Περιφέρειες (Τροπολογία)

15/6/2022

Με το Άρθρο 7 της αριθμ. 1331/196/10.6.2022 Τροπολογίας της Κυβέρνησης, θεσπίστηκαν και για φέτος κατά παρέκκλιση διατάξεις για τον Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, αντικαταστάθηκε το α’ εδάφιο της παρ.1 του Άρθρου 44 του ν.4325/2015, ως είχε διαδοχικά τροποποιηθεί και ίσχυε, αναφορικά με τις κατ’ εξαίρεση αναθέσεις από τις Περιφέρειες για τη δακοκτονία, ώστε να περιλαμβάνεται και το τρέχον έτος 2022.

Συγκεκριμένα, μετά την ψήφιση του Άρθρου 7 της εν λόγω Τροπολογίας, ισχύουν τα εξής:

« Για το έτος 2022 η Οικονομική Επιτροπή κάθε Περιφέρειας της Χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί Διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης:

α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και

β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας. »

 

Μπορείτε να δείτε το Άρθρο που ψηφίστηκε κατωτέρω και ολόκληρη την Τροπολογία ΕΔΩ