Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πότε παραγράφεται η αστική ευθύνη Αιρετών ΟΤΑ και Διοικήσεων Νομικών Προσώπων ΟΤΑ

5/11/2021

Στο ερώτημα ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής στον οποίο υπόκειται η αστική ευθύνη

α) των Αιρετών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και

β) των μελών που συμμετέχουν στη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ και των Συνδέσμων αυτών, και τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του Αιρετού,

απαντά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την αριθμ. 149/2021 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος, που παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS.GR.

 

Σημειώνεται ότι το ερώτημα είχε υποβάλει στο ΝΣΚ το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το ΝΣΚ λοιπόν γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι διατάξεις της παρ.3 του αρ.141 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του αρ.71 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με την τριετή παραγραφή της αστικής ευθύνης των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού παραμένουν σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του ν.3852/2010, με τη διάταξη του αρ.232 του οποίου προβλέπεται, συνεκτικά, η αστική ευθύνη τόσο των Αιρετών και των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και των μη Αιρετών μελών της Διοίκησης των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, ενώ δεν προβλέπεται ο χρόνος παραγραφής στον οποίο υπόκειται η ευθύνη αυτή.

Ειδικώς, στην περίπτωση κατά την οποία η αστική ευθύνη του Αιρετού ταυτίζεται με την δημοσιονομική ευθύνη, περίπτωση η οποία προβλέπεται από το αρ.277 του ν.3852/2010, ο χρόνος παραγραφής αυτής πρέπει να αναζητηθεί στο αρ.93 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ήδη του αρ.152 του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η παραγραφή της αστικής ευθύνης των μελών των συλλογικών οργάνων που διοικούν τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ και δεν έχουν την ιδιότητα του Αιρετού, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του αρ.937 ΑΚ, ή του αρ.102 του ν.4548/2018 (ή 22Α του ν.2190/1920, για τις πριν την έναρξη ισχύος του περιπτώσεις), ανάλογα με τη νομική μορφή του Νομικού Προσώπου ΟΤΑ, στη Διοίκηση του οποίου συμμετέχουν.

 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική νομοθεσία, την επιχειρηματολογία και όλες τις λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης ΕΔΩ

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΝΣΚ, ακόμα εκκρεμεί η αποδοχή της συγκεκριμένης Γνωμοδότησης.