Κυρ, 25 Οκτ 2020
Αρχική  > Πολιτική

Ποιες μεταβολές φέρνει Ν/Σ στην Κινητικότητα Υπαλλήλων σε ΟΤΑ-Δημόσιο

19/11/2019

Σε εκτενή αντικατάσταση άρθρων του ν.4440/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) προχωρά η Κυβέρνηση με το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα με τα άρθρα 2, 3, 4, και 5 αυτού.

 

Υπογραμμίζεται πως το περιεχόμενο του νέου θεσμικού πλαισίου - δεδομένης της έκτασης των αλλαγών – μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο με την πλήρη ανάγνωση των διατάξεων, που είναι διαθέσιμες στις σελίδες 1 έως και 6 του Νομοσχεδίου.

 

Ακολουθείπάντως μια επιγραμματικήσύνοψη του νέου τοπίου, όπως έχει αποτυπωθεί από την Κυβέρνηση.

 

Άρθρο 2

Αντιμετωπίζονται λειτουργικές δυστοκίες των πρώτων εφαρμογών του συστήματος Κινητικότητας του ν.4440/2016ως ισχύει, ιδίως αναφορικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση του προβλήματος της προκαλούμενης υποστελέχωσης των Υπηρεσιών προέλευσης στις περιπτώσεις ολοκλήρωσης διαδικασιών μετάταξης για την πλειοψηφία ή και το σύνολο των Υπαλλήλων σε συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες.

 

Άρθρο 3

Εισάγεται για πρώτη Φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς η Κινητικότητα συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες πρόσληψης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των Φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η σύντμηση των διαδικασιών Κινητικότητας μέσω της υιοθέτησης δύο αντί για τρεις Κύκλων Κινητικότηταςκατ’ έτος:

- ο πρώτος Κύκλος και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε Υπηρεσία, μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του αρ.51 του ν.4622/2019ως ισχύει, στο πλαίσιο διασύνδεσης των δύο διοικητικών σχημάτων ως εργαλείων κάλυψης των λειτουργικών αναγκών κάθε Υπηρεσίας προς εκπλήρωση της αποστολής της.

- οι Υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους Υπαλλήλους, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν δεύτερο Κύκλο Κινητικότητας (περιορισμένου αναφορικά με τους Φορείς υποδοχής) προς κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών τους.

Τελικό στόχο της παρέμβασης αποτελεί η εξοικείωση των Φορέων με χρονικά αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες προγραμματισμού, με γνώμονα την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου.

 

Άρθρο 4

Η εμπειρία των πρώτων κύκλων Κινητικότητας κατέδειξε δυσλειτουργίες που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις καθιστώντας, πολλές φορές, τη διαδικασία Κινητικότητας άνευ αντικειμένου. Συνεπεία αυτού, ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης, γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονιστικό/εποπτικό ρόλο του ΥΠΕΣ αναφορικά με τον προγραμματισμό και τη βέλτιστη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών. Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επιδιώκεται η διαμόρφωση ευέλικτων διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις σε θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας με γνώμονα, κατά πρώτον, τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τη βούληση του Υπαλλήλου. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σύντμησης του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον οι συμμετέχοντες Φορείς επιδιώκουν την κάλυψη ουσιωδών αναγκών.

Η συγκρότηση και ο ορισμός των αρμόδιων συλλογικών οργάνων απλουστεύεται, αφού απαιτείται η ύπαρξη ενός κεντρικού συλλογικού οργάνου για κάθε Φορέα αντί για πολλαπλά κατ΄ αντιστοιχία του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων με αναπόφευκτα προκαλούμενα διοικητικά βάρη.

Επίσης, η συνέντευξη των Υπαλλήλων που έχουν αρχικώς επιλεγεί, καθίσταται, πλέον, δυνητικό στοιχείο της διαδικασίας, προκειμένου να μην αποτελεί, σε συνδυασμό με τα πολλαπλών συνθέσεων τριμελή όργανα, τροχοπέδη μιας διαδικασίας που οφείλει να είναι δυναμική.

 

Άρθρο 5

Με το συγκεκριμένο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση μικρών επιμέρους λειτουργικών θεμάτων που ανέκυψαν από τις προηγούμενες εφαρμογές του συστήματος Κινητικότητας και τα οποία το ΥΠΕΣ είχε εντοπίσει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς.