Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

OTA: Τι αλλάζει στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νομοσχέδιο)

18/6/2020

Με τα άρθρα 324 έως 337Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατετέθη στη Βουλή χθες 17 Ιουνίου, θεσπίζεται εκ νέου το πλαίσιο για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου στις συμβάσεις που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά τους Πρόσωπα, τα ΝΠΔΔ και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Ειδικότερα:

I]Υπάγονται ρητά στον προσυμβατικό έλεγχο και οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από το Δημόσιο τους ΟΤΑ και τους προαναφερόμενους Φορείς (σήμερα υπάγονται οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

ΙΙ] Επανακαθορίζονται τα χρηματικά όρια των συμβάσεων για την υποχρεωτική υπαγωγή τους στον προσυμβατικό έλεγχο.

ΙΙΙ] Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία εκδίκασης διαφορών από τον προσυμβατικό έλεγχο.  Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή κατά τη συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επικουρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτελεί καθήκοντα συμβούλου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

IV]Αυξάνεται κατά 50 ευρώ και ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ, το ύψος του παραβόλου για την άσκηση προσφυγής αναθεώρησης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των προσφυγών ανάκλησης.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα του Νομοσχεδίου με όλα τα σχετικά άρθρα εδώ

 

Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι με το άρθρο 341επιχειρείται η θεραπεία των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη μη διεξαγωγή του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 28 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπεται ρητώς η αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Επιτρόπου να παρακολουθούν τακτικά και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων Φορέων, επεμβαίνοντας, ύστερα από έγκριση της Ολομέλειας, και όπου η οικεία διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται, άλλωστε, για αρμοδιότητα που ήδη προβλέπεται νομοθετικά (άρθρα 169 παρ.2 του ν.4270/2014 και 39 παρ.2 περ.ζ΄ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο) και απλώς εν προκειμένω διαρρυθμίζεται ο τρόπος άσκησής της.

Το απόσπασμα του Νομοσχεδίου με το εν λόγω άρθρο βρίσκεται εδώ