Τρι, 07 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Οδηγός για τη διενέργεια ΕΔΕ: Όλα όσα πρέπει να εφαρμόζονται - Υποδείγματα

15/1/2020

Αναλυτική Εγκύκλιο–Οδηγό με όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι Φορείς για τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ),εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η Εγκύκλιος, που αφορά το πιο “καυτό” θέμα που μπορεί αίφνης να ανακύψει σε μια Υπηρεσία και στη σταδιοδρομία ενός Υπαλλήλου, έρχεται σε συνέχεια έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη διενέργεια ΕΔΕ σύμφωνα με το αρ.126 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ως ισχύει. 

Στόχο έχει, όπως αναφέρει, την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των οικείων διατάξεων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της εν λόγω διαδικασίας ως προκαταρκτικής ενέργειας στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας.

 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο περιεχόμενο της Εγκυκλίου μπορούν να βρουν απαντήσεις για τις σχετικές παραμέτρους της διαδικασίας, όπως:

Πότε διενεργείται ΕΔΕ και ποιος ο σκοπός αυτής;Ποιος έχει δικαίωμα να τη διατάξει; Σε ποιον ανατίθεται; Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να περατωθεί; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας; Τι ισχύει για την εξέταση μαρτύρων; Πως διενεργείται η αυτοψία; Ποιοι ορίζονται πραγματογνώμονες; Πως εξετάζεται ο υπάλληλος στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος; Πως ολοκληρώνεται μια ΕΔΕ; Πότε ο πειθαρχικός προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη;

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, επιπλέον της παρουσίασης του θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο εφοδιάζει τις Υπηρεσίες με τα αντίστοιχα Υποδείγματα, που παρατίθενται ως Παράρτημα της Εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα, δίνει:(1)Υπόδειγμα έγγραφης ανάθεσης διενέργειας ΕΔΕ, (2)Υπόδειγμα ορισμού Γραμματέα για τη διενέργεια ΕΔΕ, (3)Υπόδειγμα για κλήση μάρτυρα σε εξέταση, (4) Έκθεση ΕΔΕ μάρτυρα,(5)Υπόδειγμα ορισμού Πραγματογνώμονα, (6) Πρακτικό ορκωμοσίας Πραγματογνώμονα, (7) Κλήση για εξέταση Υπαλλήλου, (8) Αποδεικτικό επίδοσης στον/στην εξεταζόμενο/η – στον συνοικούντα με τον εξεταζόμενο – σε εξεταζόμενο αγνώστου διαμονής – πράξη άρνησης παραλαβής κλήσης, (9) Έκθεση ανωμοτί εξέτασης Υπαλλήλου, (10) Έκθεση ΕΔΕ.

 

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/103/οικ. 1422/8.1.2020 Εγκύκλιο από ΕΔΩ