Κυρ, 25 Οκτ 2020
Αρχική  > Πολιτική

Νόμος 4662/2020 τα έξτρα χρήματα των Δήμων για το προσφυγικό-μεταναστευτικό

10/2/2020

Οι νέες ρυθμίσεις για την “καταβολή δημοτικών τελών στους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών” και τη “σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων”, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελούν στο εξής τα άρθρα 195 και 196 αντιστοίχως του νέου νόμου 4662/2020. Αναλυτικότερα, ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

 

Από το έτος 2019, στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, οφείλονται τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας, τα οποία καταβάλλονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ως ενιαίο τέλος ανά διαμένοντα σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας.

Το ύψος του τέλους καθορίζεται στο ποσό των 12,5 € μηνιαίως κατ’ άτομο εφόσον διαμένει σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.

Το ύψος του τέλους ανά δικαιούχο Δήμοαυξάνεται

- κατά 5% όταν η αναλογία του αριθμού των διαμενόντων στις μονάδες προς το συνολικό πληθυσμό του Δήμου υπερβαίνει το 1%,

- κατά 10% όταν η αναλογία υπερβαίνει το 5% και

- κατά 20% όταν η αναλογία υπερβαίνει το 10% αντίστοιχα.

(Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας γενικής απογραφής μόνιμου πληθυσμού της ΕλΣτατ.)

Το τέλος αποδίδεται με ΚΥΑΟικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου στους δικαιούχους Δήμους ανά 3μηνο, το αργότερο εντός 20 ημερών από τη λήξη του 3μήνου αναφοράς. Η ΚΥΑ εκδίδεται κατόπιν Εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής & Ασύλου με την οποία διαπιστώνονται για την τελευταία ημέρα κάθε μήνα: (α) ο αριθμός των διαμενόντων ανά μονάδα και ανά Δήμο και (β) η αναλογία διαμενόντων και πληθυσμού Δήμου.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ δύναται να τροποποιείται το ύψος του τέλους ανά διαμένοντα για το σύνολο ή για τμήμα των δικαιούχων Δήμων, καθώς και να προβλέπεται χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας. Ειδικά για τους Δήμους, η επέλευση ζημίας και το ύψος αυτής διαπιστώνεται από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες τους. Με όμοια ΚΥΑ δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Ειδικά, για το έτος 2019, το τέλος καθορίζεται στο ποσό των 150 € για κάθε διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας κατά την 20η Δεκεμβρίου 2019 και αποδίδεται στους δικαιούχους Δήμους εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του νέου νόμου, με την ανωτέρω ΚΥΑ, με την οποία εξειδικεύεται ο αριθμός των διαμενόντων ανά μονάδα φιλοξενίας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, κατόπιν Εισήγησης του προαναφερθέντος Γενικού Γραμματέα.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εντός 1μηνός από τη δημοσίευση του νέου Νόμου, συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδωνχωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000,00 € από τον Π/Υ του Υπουργείου Μετανάστευσης &Ασύλου. Στο «Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων του ετήσιου Π/Υ του Υπουργείου Μετανάστευσης &Ασύλου.

Με ΚΥΑ Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του.

 

Να σημειωθεί ότι το αρ.197 του ίδιου νέου νόμου, ορίζει ότι για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του τέλους ακίνητης περιουσίας προς τους Δήμους και για την υλοποίηση της σύστασης του λογαριασμού «Ταμείο Αλληλεγγύης», εγγράφεται εφεξής πίστωση ύψους ΜΕΧΡΙ του ποσού των 50.000.000,00 € στον ειδικό φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και σε αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του ετήσιου Π/Υ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Μετανάστευσης &Ασύλου για το έτος 2020 θα ενισχυθούν από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το σχετικό απόσπασμα του Φ.Ε.Κ. Α’ 27/7.2.2020 είναι διαθέσιμο ΕΔΩ