Τετ, 13 Νοε 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Νέοι Κλάδοι για το Προσωπικό στο Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να μεταταχθούν-διοριστούν σε αυτούς

29/7/2019

Αυξάνονται οι κλάδοι προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση, με την προσθήκη τριών επιπλέον.  Αυτό προβλέπει το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Ε’ του σχεδίου νόμου περί επιτελικού Κράτους, που κατετέθη στη Βουλή την 25η Ιουλίου.  

Ο AIRETOS παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες, για το θέμα που αφορά τόσο τους άνεργους συμπολίτες μας, αφού προβλέπονται σχετικοί διορισμοί, όσο και τους υπαλλήλους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπενθυμίζεται ότι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), καθώς θα μπορούν να μεταταχθούν στις θέσεις αυτές.


Ειδικότερα, συνιστώνται κλάδοι προσωπικού για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ως εξής: 

(α) Κλάδος ΠΕ Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών

(β) Κλάδος ΠΕ Νομοτεχνών και 

(γ) Κλάδος ΠΕ  Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής.

Να σημειωθεί ότι ως Κεντρική Διοίκηση το Ν/Σ ορίζει το σύνολο των ακόλουθων Φορέων: (α) Η Προεδρία της Δημοκρατίας, (β) η  Προεδρία της Κυβέρνησης, (γ) τα Υπουργεία και οι αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες τους, (δ) οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, και (ε) οι Ανεξάρτητες Αρχές.


Ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των τριών νέων κλάδων θα καθοριστεί με Διάταγμα, ενώ η κατανομή τους στις Υπηρεσίες θα γίνει με Απόφαση ΥΠΕΣ.


Οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων θα καλύπτονται με ΔΙΟΡΙΣΜΟ, κατόπιν Απόφασης ΥΠΕΣ, μετά την αποφοίτηση από εξειδικευμένα τμήματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.


Οι θέσεις των ως άνω κλάδων θα μπορούν να καλύπτονται και με ΜΕΤΑΤΑΞΗ υπηρετούντων υπαλλήλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Προϋπόθεση για τη μετάταξη είναι η προηγούμενη ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών μετά τον διορισμό και η επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος πιστοποίησης το οποίο οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και εξειδίκευση των περαιτέρω προϋποθέσεων και των ελάχιστων προσόντων, θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.


Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες του αρ.7 του ν. 4440/2016 (είναι το άρθρο του ΣΥΡΙΖΑ με τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την Υπηρεσία Υποδοχής για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) για την πραγματοποίηση των μετατάξεων θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ.5 του ν.4440/2016 (δηλαδή όχι από Επιτροπή του Φορέα Υποδοχής).  

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε κάθε έναν από τους τρείς κύκλους Κινητικότητας και για  ολοκλήρωση των μετατάξεων θα εκδίδεται Υ.Α. 


Για όσους επιλέξουν να διοριστούν/μεταταχθούν στους νέους κλάδους, ο AIRETOS επισημαίνει τις κάτωθι διατάξεις του νομοσχεδίου:

- Στο εξής, η κάθε είδους υπηρεσιακή μεταβολή τους (μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση σε θέση άλλου κλάδου ή άλλης Υπηρεσίας) θα μπορεί να διενεργηθεί μόνο με Απόφαση του ΥΠΕΣ (παρ.2 αρ.106).

- Ο υπάλληλος δεν θα μπορεί να μεταταχτεί, αποσπαστεί, μετακινηθεί πριν παρέλθει πενταετία από την πράξη διορισμού ή μετάταξης στον κλάδο.  Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, που θα καθοριστούν με Υ.Α. (παρ.4 αρ.106)


Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ.12, σημείο ε’), προκαλείται «ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη» επί του κρατικού προϋπολογισμού για την «κάλυψη του πρόσθετου μισθολογικού κόστους των συνιστώμενων νέων κλάδων προσωπικού (αρ.107)». 

Ειδικότερα, οι σχετικές μισθολογικές διατάξεις του Ν/Σ καθορίζουν ως εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των νέων κλάδων το ΜΚ 8 της ΠΕ κατηγορίας, όπως αυτό προκύπτει από το ν.4354/2015.  Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με το συντελεστή 1,40 και στη συνέχεια με το συντελεστή 0,0915. Το Μ.Κ. 19 για τους εν λόγω κλάδους δεν μπορεί να ξεπερνά το μηνιαίου βασικού μισθού των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.  Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε αυτούς του κλάδους, κατατάσσονται αυτομάτως στο ΜΚ 8 της ΠΕ κατηγορίας. Εφόσον έχουν ήδη καταταχθεί σε υψηλότερο κλιμάκιο, επανακατατάσσονται στο αυτό κλιμάκιο.  Λαμβάνουν δε τις αποδοχές όπως προκύπτουν από τα προναφερθέντα. Η περ.β’ της παρ.1 του αρ.11 του ν.4354/2015 σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης των ΠΕ και ΤΕ υπαλλήλων, ισχύει και για τους κλάδους αυτούς.


Μπορείτε να δείτε ΕΔΩτο απόσπασμα του νομοσχεδίου με τα αντίστοιχα Άρθρα.