Παρ, 10 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Μισθοί Υπαλλήλων με Μεταπτυχιακά: Διευκρινίσεις - Παραδείγματα από το Υπουργείο Οικονομικών

12/11/2019

Εγκύκλιο εξέδωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, με αφορμή σωρεία ερωτημάτων που υποβάλλονται στο Υπουργείο του, για την παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του αρ.9 του ν.4354/2015 επί ενστάσεων του εν λόγω προσωπικού.

Το περιεχόμενό της αφορά Υπαλλήλους των Φορέων του αρ.7 του ν.4354/2015, όπου περιλαμβάνονται (περ.δ’) και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Σε αυτήν, αφού αποτυπώνει αναλυτικά το σχετικό πλαίσιο, με σκοπό την πληρέστερη κατανόησή του, παραθέτει τις κάτωθι συγκεκριμένες περιπτώσεις μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των υπαλλήλων, υπηρετούντων και νεοδιόριστων, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

 

Α)Ως προς το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015, προσωπικό:

- στην περίπτωση που εκκρεμούσαν έως 31.12.2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και δεν είχαν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1.1.2016) εφόσον φυσικά μεσολάβησε η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο και κατ'επέκταση χρήζει επανακατάταξης των υπαλλήλων αυτών και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς.

- στην περίπτωση που εκκρεμούσαν έως 31.12.2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και δεν είχαν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και τα ανωτέρω όργανα αποφάνθηκαν αρνητικά εντός του έτους 2016, τότε οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. Στην περίπτωση που η ως άνω Επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από 1.1.2016 και κατ'επέκταση χρήζει επανακατάταξης των υπαλλήλων αυτών και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς. Εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επανακατάταξης αυτών.

- στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών πριν την 1.1.2016 και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και πάλι πριν την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση της συνάφειας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.4354/2015, αρχικά στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εφόσον απορριφθεί, τότε δύναται να υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. Στην περίπτωση που η ως άνω Επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από 1.1.2018, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι ως άνω νέες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί έως και 31.12.2017.

- στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μετά την 1.1.2016 και έως 31.12.2017 και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εν συνεχεία κρίθηκε θετικά η συνάφεια αυτών από την ως άνω Επιτροπή, τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύουν από 1.1.2018.

 

Β)Ως προς το προσωπικό που έχει προσληφθεί στους Φορείς του αρ.7 του ν.4354/2015 μετά την 1.1.2016:

- στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2016 και εφεξής τόσο η προωθημένη μισθολογική κατάταξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης. Σημειώνεται ότι εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

 

Ωστόσο, τόσο για το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015, προσωπικό , όσο και για το προσωπικό που έχει προσληφθεί στους φορείς του αρ.7 του ν.4354/2015 μετά την 1.1.2016, στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2018 και εφεξής και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εν συνεχεία η ως άνω Επιτροπή απεφάνθη θετικά επί της συνάφειας αυτών τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την αίτηση των υπαλλήλων. Εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι στην περίπτωση κατάταξης σε προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια, συνεπεία της αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου, μειώνεται η τυχόν προσωπική διαφορά αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.27 του ν.4354/2015.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις που χρήζουν επανακατάταξης των υπαλλήλων και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς, η προκύπτουσα αύξηση του βασικού μισθού λόγω χορήγησης των προωθημένων μισθολογικών κλιμακίων θα καταβληθεί σε ισόποσες δόσειςσε χρονικό διάστημα 4 ετών.

Τέλος, σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής των απαιτήσεων από μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ.2/77507/ΔΕΠ/5.11.2019 Εγκύκλιο εδώ