Δευ, 18 Νοε 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Κατατέθηκε Ν/Σ με 100 αλλαγές σε πολεοδομικά-χωροταξικά. Μόνο στον AIRETO οι λεπτομέρειες για ΟΤΑ

22/5/2018
Στη Βουλή κατετέθη ν/σ, που αφορά άμεσα και τους ΟΤΑ, καθώς επιφέρει περίπου 100 αλλαγες στο ν.4495/2017 περί Δομημένου Περιβάλλοντος. Η Κυβέρνηση σαρώνει το νόμο της, που είχε ψηφιστεί πριν λίγο καιρό (ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017) και είχε ορίσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, αλλά και για τις νέες Διευθύνσεις “Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια” των Περιφερειών.

Οι αλλαγές (αντικαταστάσεις και προσθήκες) είναι εκτενέστατες, συμπυκνωμένες σε ένα άρθρο-“μαμούθ” (το αρ.34), μέσα σε νομοσχέδιο που αφορά ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Το πλήθος τους είναι απαγορευτικό για να αναλυθούν μία προς μία, ο AIRETOS όμως αποτυπώνει το γενικότατο πλαίσιό τους ως κάτωθι:

Τροποποιείται σωρεία διατάξεων για τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του πλήθους δομών και συλλογικών οργάνων που ο ν.4495/2017 είχε προβλέψει. Ενδεικτικά
- Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνιστάται μία επιπλέον Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης, με έδρα τη Ρόδο, επιπλέον εκείνης στη Σύρο.
- Η “Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων” θα συγκροτείται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (σήμερα συγκροτείται με Απόφαση του Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου, εδάφιο β’ παρ.1 αρ.17 ν.4495/2017).
- Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θα συγκροτούνται από τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (σήμερα προβλέπεται συγκρότηση από τον ανωτέρω Γ.Γ.).
- Αντίστοιχη αντικατάσταση, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα συνιστώνται Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) με Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης (και όχι του ανωτέρω Γ.Γ.). Ομοίως, αλλαγή με το Συντονιστή έχουμε και στη ρύθμιση περί θητείας μελών του Συμβουλίου.

Επέρχονται διάσπαρτες αλλαγές σε διαδικασίες, αρμοδιότητες, προθεσμίες, δικαιολογητικά, πολλές εκ των οποίων αφορούν τις Υ.ΔΟΜ. Ενδεικτικά:
- Ορίζεται ρητά ότι, κατά τη διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας, ο έλεγχος της υπηρεσίας περιλαμβάνει και έλεγχο πληρότητας των αποδεικτικών καταβολής οφειλόμενων εισφορών και κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και ΕΦΚΑ του ιδιοκτήτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας
- Οι όροι για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, θα ορίζονται από το Τοπικό Παρατηρητήριο (και όχι από την “αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης” που ορίζει σήμερα το εδάφιο α’ της παρ.4 του αρ.29 ν.4495)
- Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών, στην παρ.5 του αρ.40 προβλεπόταν ότι υποβάλλονται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και η Υ.ΔΟΜ., μετά τον έλεγχο αυτών, “εισηγείται” στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της παρέκκλισης. Τώρα η λέξη “εισηγείται” αντικαθίσταται από το “ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ”
- Αλλάζει το πότε απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και πότε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
- Αλλαγές στις διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου
- Προστίθεται εξουσιοδότηση με Υπουργική Απόφαση να καθορίζεται “τo τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την έκδοση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης
- Αλλάζουν οι καταληκτικές προθεσμίες υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στις διατάξεις του ν.4495/2017. Η ρύθμιση, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιφέρει απώλεια εσόδων που εκτιμάται για το 2018 σε 33 εκατ. ευρώ περίπου.
- Θεσπίζονται ειδικότερες περιπτώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν.4495/2017

Το ν/σ αντικαθιστά εκτενώς τους ορισμούς που ισχύουν για την εφαρμογή όλων των διατάξεων περί διαδικασίας έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών.
Για παράδειγμα, αλλάζει ο ορισμός των εννοιών
- “έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας”
- “προέγκριση Οικοδομικής Άδειας”
- “γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών”
- “έγκριση εκτέλεσης εργασιών”
- ενώ, επιπλέον, ορίζεται η έννοια “άδεια νομιμοποίησης”

Γενικότερα, υπάρχει σειρά τροποποιήσεων, π.χ.
- Τροποποιούνται οι περιπτώσεις γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
- Αυξάνονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας (γίνονται 13 από 9)
- Αυξάνονται τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (γίνονται 9 από 7) και τροποποιούνται οι αρμοδιότητές του σε πέντε σημεία.
- Αυξάνεται η προθεσμία έκδοσης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί ενδικοφανούς προσφυγής
- Προστίθεται πρόβλεψη ότι αιτήσεις για οικοδομικές άδειες συγκεκριμένων κατηγοριών που δεν εκδίδονται εντός 9 μηνών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους απορρίπτονται και τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας
- Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης “Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο»”, που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος επανακαθορίζονται.
- Προστίθενται επιπλέον μεταβατικές διατάξεις και τροποποιούνται οι καταργούμενες διατάξεις.

Ο AIRETOS παρουσιάζει τα ανωτέρω απολύτως ενδεικτικά και σε επιγραμματική αποτύπωση. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμου και τις συνοδευτικές του Εκθέσεις, όπως έχουν κατατεθεί στη Βουλή, ΕΔΩ 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το επίσημο Δ.Τ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος χαρακτηρίζει τις σαρωτικές αλλαγές στο Νόμο περί δομημένου περιβάλλοντος ως “τροπολογίες νομοτεχνικής φύσεως”, παρά το ότι δεν είναι “τροπολογίες”, αλλά άρθρο (το αρ.34) εντός του Ν/Σ που κατετέθη.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση ΕΔΩ