Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Καταφύγια ζώων συντροφιάς: Τι ισχύει για άδεια ίδρυσης και λειτουργία τους

26/1/2023

 Πηγή: https://ecopress.gr/

 

Η ίδρυση και  λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων προβλέπεται ότι μπορεί να γίνεται από  δήμους, νομικά πρόσωπα δήμων ή συνδέσμους αυτών, διαδημοτικές συνεργασίες, αναπτυξιακούς οργανισμούς δήμων, φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα.

Πολεοδομικοί, χωροταξικοί και κανόνες λειτουργίας

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι χωροταξικοί, πολεοδομικοί, τεχνικοί κανόνες,  οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τις άδειες ίδρυσης και άδειες λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων, κατά περίπτωση με άδεια δόμησης και βεβαίωση μηχανικού.

Πρόστιμα για 21 παραβάσεις 

Προς διασφάλιση της τήρησης αυστηρών κανόνων ευζωίας για τα φιλοξενούμενα ζώα, καθορίζονται  κυρώσεις για συνολικά 21 παραβάσεις και ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της λειτουργίας των καταφυγίων ζώων συντροφιάς. Προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 5000 ευρώ για σειρά παραβάσεων, μέχρι και οριστικό λουκέτο σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας τους.

Στη λίστα των προστίμων και παραβάσεων μεταξύ πολλών άλλων είναι η παράλειψη εκπόνησης και ετήσιας επικαιροποίησης σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ιδίως πυρκαγιών, η μη στείρωση των ζώων, η επανατοποθέτησης στειρωμένου ζώου από μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν, παράλειψη ενημέρωσης του ΕΜΖΣ με τα στοιχεία του οικείου Δήμου, όπως επίσης η διαμονή στον ίδιο χώρο σκύλων και γατών ή/και διαφορετικών ειδών ζώων συντροφιάς

Χρηματοδότηση και στείρωση 

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων ζώων και πρόγραμμα στείρωσης τους. «Για πρώτη φορά, πέραν της χρηματοδότησης των καταφυγίων και των δαπανών σίτισης της κτηνιατρικής φροντίδας των ζώων συντροφιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων που έχει γίνει ποτέ  ύψους 5 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα εμβολιασμών αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύψους 3 εκατ. ευρώ» ανακοινώνει το ΥΠΕΣ.

Προθεσμίες για υφιστάμενα και αδειοδοτημένα καταφύγια

Στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι καταφύγια που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουρ­γίας, από τις 30.9.2023 και εφεξής, σφραγίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης μέχρι την 18η.09.2021 και δεν λειτουργούν μέχρι την έναρ­ξη ισχύος της ΚΥΑ, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ.

Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια λειτουργί­ας μέχρι την 18η.09.2021 και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, υποχρεούνται να συμ­μορφωθούν προς τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της νέας ΚΥΑ έως τις 30.09.2023.

Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει εγκατασταθεί το καταφύ­γιο, μετά από αυτοψία της τριμελούς επιτροπής.

Οι αποφάσεις και το θεσμικό πλαίσιο

Με τη νέα ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 13517 Ιανουαρίου 2023) καθορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΆΡΓΟΣ».

Σημειωτέον ότι η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προστίθεται στις λοιπές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής και αποτελεσματικής υλοποίησης του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς δυνάμει του ν. 4830/2021. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί:

Η ΚΥΑ 1609 ΕΞ 2022 (Β’ 203) με θέμα «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του».

Η ΚΥΑ 84653/2022 (Β’ 6331) με θέμα «Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η ΥΑ 90260/2022 με θέμα «Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας , από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022».

 Ολόκληρη η νέα ΚΥΑ

Ολόκληρη η νέα ΚΥΑ με θέμα: καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότη- ση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επι­βάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Άρθρο 1 Σκοπός – ορισμοί

1.Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της δι­αδικασίας, των αρμόδιων οργάνων, των αναγκαίων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, καθώς και των δι­οικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.

2.Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, του άρθρου 4 του κανο­νισμού (ΕΕ) 2016/429 (L 84) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί­ου και του Συμβουλίου και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 (L 314) της Επιτροπής.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων – Καταχώριση καταφυγίων

1.Καταφύγια ζώων συντροφιάς ιδρύουν και λειτουρ­γούν:

α. Οι δήμοι,

β. τα νομικά πρόσωπα δήμων ή σύνδεσμοι αυτών,

γ. οι διαδημοτικές συνεργασίες,

δ. οι αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),

ε. τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώ­σεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό ΥποΜητρώο του ΕΜΖΣ και

στ. φυσικά πρόσωπα.

2.Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4, τα καταφύγια της παρ. 1 εγγράφονται (καταχωρούνται) στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς του ΕΜΖΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινή υπουργική απόφαση.

3.Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, και πάντως όχι πέραν της 31ης.03.2023, για τη δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021, δεν απαιτείται η προηγούμενη κα­ταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, εφόσον τα εν λόγω σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας ή τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

4.Μέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία του ΕΜΖΣ και των υπομητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλή­νιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.03.2023, αναστέλλεται η υποχρέωση της προηγούμενης εγγραφής και καταχώρισης δεδομένων στο ΕΜΖΣ.

Άρθρο 3 Άδεια ίδρυσης καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Αρμόδια όργανα, δικαιολογητικά και διαδικασία

1. Η ίδρυση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς προ­ϋποθέτει προηγούμενη άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί το καταφύγιο, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 604/1977 (Α’ 163).

2.Η άδεια ίδρυσης καταφυγίου χορηγείται, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων του άρθρου 2, συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου,

β) υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την τήρηση της παρ. 1 του άρθρου 5,

γ) τεχνική έκθεση που ανταποκρίνεται, κατά περίπτω­ση, στις προδιαγραφές και απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας, βάσει της δυναμικότητας και του είδους των ζώων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο καταφύγιο, η οποία περιλαμβάνει:

γα) Τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης και περιγραφή εγκαταστάσεων (π.χ. υποδομές, χώροι, κτή­ρια κ.ά., κατά περίπτωση),

γβ) το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα ενδιαιτώνται στο καταφύγιο,

γγ) περιγραφή εξοπλισμού, υδροδότησης και τρόπου συλλογής λυμάτων.

3.Εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 604/1977 εξε­τάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα αν πληρούνται κατά περίπτωση οι προ­διαγραφές και απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών τα αιτούμενα από την Επιτροπή δικαιολογητικά. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση της γνώμης της Επιτροπής και του σχετικού φακέλου, η αρ­μόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήματος.

4.Εφόσον οι εγκαταστάσεις του καταφυγίου βρίσκο­νται εντός των ορίων δύο ή περισσότερων Περιφερεια­κών Ενοτήτων, η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλ­λεται στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στα όρια της οποίας βρίσκεται η μεγαλύτερη έκταση του ακινήτου εντός του οποίου θα εγκατασταθεί το καταφύγιο η οποία αποφαίνεται επί του αιτήματος και ενημερώνει σχετικώς τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες εντός των ορίων των οποίων βρίσκεται τμήμα του καταφυγίου.

5.Η άδεια ίδρυσης καταφυγίου ισχύει για χρονικό δι­άστημα τριών (3) ετών εντός του οποίου ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να έχει λάβει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 4 Άδεια λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  Αρμόδια όργανα, δικαιολογητικά και διαδικασία

1.Η λειτουργία των καταφυγίων ζώων συντροφιάς προϋποθέτει άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/ Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει εγκατασταθεί το καταφύγιο, μετά από αυτοψία της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 604/1977, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων και πριν την είσοδο των ζώων στο καταφύγιο.

2.Η άδεια λειτουργίας καταφυγίου χορηγείται, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας συνοδευόμενη από τα εξής:

α) Άδεια ίδρυσης.

β) Περιγραφική έκθεση που θα αποτυπώνει:

βα) τη λειτουργία του καταφυγίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρού­σας, τη δυναμικότητά του και τα είδη των ζώων συντρο­φιάς που φιλοξενεί, κατά περίπτωση,

ββ) τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων και (βγ) το σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

γ) Άδεια δόμησης ή βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού κατά περίπτωση.

(δ) Ορισμό διοικητικά υπεύθυνου λειτουργίας του καταφυγίου για την ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου, κατόχου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του καταφυγίου.

(στ) Κατάσταση του προσωπικού ή εθελοντών που θα στελεχώσει το καταφύγιο.

3.Η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία αποφαίνεται επί της αίτησης εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την κατάθεση αυτής και πάντως εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε πλήρης, ύστερα από γνώ­μη της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 604/1977 (Α’ 163).

4.Εφόσον οι εγκαταστάσεις του καταφυγίου βρίσκο­νται εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων, η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα στα όρια της οποίας βρίσκεται η μεγαλύτερη έκταση του ακινήτου εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί το καταφύγιο η οποία αποφαίνεται επί του αιτήματος και ενημερώνει σχετικώς τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες εντός των ορίων των οποίων βρίσκεται τμήμα του καταφυγίου.

5.Η έναρξη λειτουργίας ή η μεταφορά καταφυγίου ζώων δηλώνονται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και το οικείο αστυ­νομικό τμήμα.

Άρθρο 5 Προδιαγραφές και απαιτήσεις ίδρυσης και λειτουργίας

1.Η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων ζώων συντροφιάς επιτρέπεται εκτός ορίων οικιστικών περιο­χών, πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση, σε δασι­κές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς οφείλουν:

α) Να απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και

β) να διαθέτουν ευχερή οδική πρόσβαση.

2.Όσον αφορά στις προδιαγραφές ίδρυσης και λει­τουργίας των καταφυγίων ζώων συντροφιάς, εφαρμό­ζονται τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 102 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και τα άρθρα 22 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035, ως προς τα τηρούμενα αρχεία.

3.Για τις εγκαταστάσεις των καταφύγιων ζώων συντρο­φιάς από τα οποία σκύλοι, γάτες και ferrets μετακινού­νται σε άλλο κράτος μέλος, πέρα των προδιαγραφών των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, θα πρέπει να τηρούνται και οι απαιτήσεις έγκρισης:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 102 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και των άρθρων 22 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 ως προς τα τηρούμενα αρχεία,

β) του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 ως προς την απομόνωση και λοιπά μέτρα βιοασφάλειας, τις δομές και τον εξοπλισμό.

Η έγκριση του άρθρου 94 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας σύμ­φωνα με την παρ. 103 του προοιμίου του κανονισμού αυτού και τα εν λόγω καταφύγια καταχωρίζονται ως εγκεκριμένα στο Υπομητρώο Καταφυγιών του ΕΜΖΣ.

4.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές χορηγούν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ή έγκρισης στις εγκαταστάσεις κα­ταφυγίων ζώων συντροφιάς των παρ. 2 ή 3, αντίστοιχα.

Ο κωδικός αποτελείται από:

α) Το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,

β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται σύμφωνα με την υπό στοιχεί 2005/176/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (EE L 59, 5.3.2005, σ. 40),

γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «SHE»,

δ) τον αύξοντα αριθμό καταφυγίων στον νομό, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».

Παλαιότεροι κωδικοί, με διαφορετικό μορφότυπο, παύουν να ισχύουν από τις 30.9.2023 και εφεξής.

5.Τα αρχεία των παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, τηρούνται στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Όταν οι πληροφορίες που καταγράφονται σε αυτά περιλαμβάνονται και δηλώνονται απευθείας στο Υπομητρώο Καταφυγίων του ΕΜΖΣ, δεν είναι υποχρεωτική η τήρησή τους στις εγκαταστάσεις.

6.Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα δεν απαλλάσσουν τον κάτοχό τους από τη λήψη τυχόν άλλων αναγκαίων αδειών ή εγκρίσεων κατ’ εφαρμογή της γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 6 Έλεγχος λειτουργίας – Κυρώσεις

1.Αρμόδιες για τον έλεγχο της λειτουργίας των καταφυγίων ζώων συντροφιάς είναι οι κτηνιατρικές και υγειονο­μικές αρχές των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.Εάν, κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι καταφύγιο ζώων συντροφιάς λειτουργεί κατά παράβαση των προδιαγρα­φών των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021, επιβάλλονται στον κάτοχο της άδειας, κατά περίπτωση, διοικητικά μέτρα, ήτοι προσωρινή διακοπή λειτουργίας του έως έξι (6) μήνες, ή/και πρόστιμα ως ακολούθως:

α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.

Παράλειψη καταχώρησης του καταφυγίου στο ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς, από την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω Υπομητρώου και εφεξής

παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ

2.

Μη ύπαρξη καθημερινής παρουσίας προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) τουλάχιστον για οκτώ (8) ώρες ημερησίως

παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ

3.

Παράλειψη διατήρησης ενημερωμένης ιστοσελίδας με όλα τα ζώα που έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο και τις σχετικές πληροφορίες περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ

4.

Μη τήρηση του ωραρίου επισκέψεων, κατ΄ελάχιστον οκτώ (8) ώρες ανά εβδομάδα μεταξύ ανατολής και δύσης του ήλιου, εκ των οποίων η μία (1) εντός Σαββατοκύριακου.

περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

500 ευρώ

5.

Σε περίπτωση επανατοποθέτησης στειρωμένου ζώου από μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν, παράλειψη ενημέρωσης του ΕΜΖΣ με τα στοιχεία του οικείου Δήμου

παρ. 5 του άρθρου 28 ν. 4830/2021

500 ευρώ για κάθε ζώο

6.

Μη συμμόρφωση των καταφυγίων ως προς την υποχρέωση που έχουν μέχρι τις 15 Φεβρουάριου κάθε έτους, να κοινοποιούν στον οικείο δήμο και να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τον απολογισμό της λειτουργίας τους κατά το προηγούμενο έτος, στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο ο αριθμός ζώων που φιλοξενούν στην αρχή του έτους, οι νέες εισαγωγές κατά τη διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι μεταφορές ζώων σε άλλες δομές

παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

800 ευρώ

7.

Παράλειψη εκπόνησης σχεδίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών (ιδίως πυρκαγιών) και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούντων στο καταφύγιο ζώων

παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ

 

8.

Παράλειψη επικαιροποίησης κάθε έτος του σχεδίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών (ιδίως πυρκαγιών) και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούντων στο καταφύγιο ζώων

παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

500 ευρώ

9.

Παράλειψη ανάρτησης στην ιστοσελίδα του καταφυγίου σχεδίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών (ιδίως πυρκαγιών) και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούντων ζώων

παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021

500 ευρώ

10.

Μη ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού για τη σίτιση των φιλοξενούμενων ζώων, καθώς και για τη συνεχή πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό

περ. α) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

5.000 ευρώ

11.

Μη ύπαρξη παροχής πόσιμου νερού είτε κατάλληλη δεξαμενής νερού, η οποία θα εξασφαλίζει επαρκές νερό, τόσο για τα φιλοξενούμενα ζώα, όσο και για τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου

περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

5.000 ευρώ

12.

Παράλειψη πραγματοποίησης τουλάχιστον μία (1) φορά ανά δύο (2) μήνες γενικής απολύμανσης του χώρου, καθώς και εξόντωσης εντόμων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών τρωκτικών και ενημέρωσης βιβλίου απολυμάνσεων.

περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

5.000 ευρώ

13.

Παράλειψη τακτικής απομάκρυνσης των απορριμμάτων του καταφυγίου και αποθέτηση αυτών σε κατάλληλους κάδους.

περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

3.000 ευρώ

14.

Μη ύπαρξη κατάλληλου χώρου προστασίας των φιλοξενούμενων ζώων από το ψύχος, τη ζέστη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

5.000 ευρώ

15.

Ακατάλληλος χώρος αποθήκευσης ζωοτροφών (λ.χ. έκθεση στις καιρικές συνθήκες).

περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ

16.

Μη ύπαρξη κατάλληλου χώρου άσκησης ανάλογα με το είδος των φιλοξενούμενων ζώων ή, όσον αφορά σκύλους, απουσία μέριμνας για τον περίπατό τους με λουρί, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, δύο (2) φορές ημερησίως.

περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ για κάθε ζώο

17.

Φιλοξενία στον ίδιο χώρο μη στειρωμένων σκύλων ή γατών και παράλειψη λήψης μέτρων για την αποτροπή της αναπαραγωγής τους

περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

3.000 ευρώ

18.

Διαμονή στον ίδιο χώρο σκύλων και γατών ή/και διαφορετικών ειδών ζώων συντροφιάς

παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

3.000 ευρώ

19.

Παράλειψη διασφάλισης χώρων κατάλληλων διαστάσεων αναλόγως με τα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται στο καταφύγιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

περ. α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

3.000 ευρώ

20.

Γ ια τα καταφύγια που λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα και οι σύνδεσμοι δήμων, απουσία συνολικών χώρων τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων για α) γραφείο διοίκησης, διαχείρισης και προσωπικού και β) αποθήκη τροφών και υλικού

παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

2.000 ευρώ

21.

Παράλειψη ανάρτησης στην ιστοσελίδα του καταφυγίου αναλυτική κατάσταση του αριθμού των φιλοξενούμενων ζώων ανά είδος ή/και παράλειψη επικαιροποίηση της τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση ή/και απουσία επικαιροποιημένου βιβλίου επιθεωρήσεων

παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021

1.000 ευρώ

3.Σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να επιβληθεί και οριστική διακοπή λειτουργίας του καταφυγίου.

4. Στην περίπτωση της παρ. 2, επιβάλλεται επιπρόσθε­τα πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον υπεύθυ­νο του καταφυγίου που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας ή επιβάλλεται προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του έως έξι (6) μήνες εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα ότι η παράβαση έπληξε την ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων.

5.Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προδια­γραφές και απαιτήσεις για τις οποίες προβλέπονται κυ­ρώσεις τόσο στον ν. 4830/2021 και την παρούσα όσο και στον ν. 4235/2014 (Α’ 32), εφαρμόζεται το ύψος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που ορίζονται στον ν. 4830/2021 και στην παρούσα.

6.Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας κτηνι­ατρικής υπηρεσίας και εκτελούνται με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 7 Ισχύς αδειών

1.Καταφύγια που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουρ­γίας, από τις 30.9.2023 και εφεξής, σφραγίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

2.Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης μέχρι την 18η.09.2021 και δεν λειτουργούν μέχρι την έναρ­ξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

3.Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια λειτουργί­ας μέχρι την 18η.09.2021 και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να συμ­μορφωθούν προς τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας έως τις 30.09.2023. Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει εγκατασταθεί το καταφύ­γιο, μετά από αυτοψία της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 604/1977 (Α’ 163). Για τα καταφύγια της παρούσας παρ. , δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ή η τροποποίηση των αδειών που τους έχουν ήδη χορηγηθεί.

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ