Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατά παρέκκλιση υπερωρίες με Απόφαση Δημάρχου/Περιφερειάρχη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ​

29/3/2022

Δυνατότητα τρίμηνης υπερωριακής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας, ψηφίστηκε στο άρθρο 23 του ν.4915/2022.

 

Εκεί προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το αρ.26 του ν.4662/2020, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές, θα ισχύει το εξής:

 

 Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με Απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από Υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.

Η εν λόγω Απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στη Διαύγεια,

χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές Αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και

χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αποτελεί δεσμευτική Εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.

 

Αναλυτικά, ολόκληρος ο Νόμος 4915/2022