Δευ, 01 Ιουν 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Η Λίστα των ΝΠΙΔ ΟΤΑ που πρέπει να στείλουν σχέδιο Π/Υ στο Παρατηρητήριο

8/11/2019
Έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εστάλη με την ένδειξη “εξ.επείγον”στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμους, Περιφέρειες, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, κλπ), ενημερώνει ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ θα προβεί σε αξιολόγηση και παροχή γνώμηςεπί των σχεδίων Προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των ΟΤΑ, ήτοι των Φορέων τους που έχουν ενταχθεί στη Γενική Κυβέρνηση.

 

Η σχετική 10σέλιδη Λίστα,με τους Υπόχρεους Φορείςτων ΟΤΑ ανά την Ελλάδα, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

 

Βάσει των οδηγιών του Θ.Λιβάνιου, η υποβολή των σχεδίων θα πραγματοποιηθεί από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές μέσω του δελτίου “Σχ. Προϋπ. 2020” που έχει δημιουργηθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτό το σκοπό.

Το δελτίο ακολουθεί την ίδια κατηγοριοποίηση εσόδων, εξόδων και στοιχείων ισολογισμού με εκείνη που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της υποβολής των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων των ΝΠΙΔ στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του Υπουργείου και αποτελείται από τους εξής Πίνακες και καρτέλες:

Α) τους Πίνακες “I. Έσοδα” και “II. Έξοδα”, οι οποίοι αποτελούνται από 2 στήλες: τη στήλη “Εκτιμήσεις 2019”, στην οποία θα καταγραφούν οι εκτιμήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Π/Υ για την περίοδο 01.01 – 31.12.2019, και τη στήλη “Π/Υ 2020”, στην οποία θα καταγραφούν τα έσοδα και οι πιστώσεις του σχεδίου Π/Υ έτους 2020, όπως αυτά αναγράφονται στην απόφαση έγκρισης του Π./Υ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Β) τον Πίνακα “III. Ισολογισμός”, ο οποίος αποτελείται από 2 στήλες: “31.12.2019 (εκτίμηση)” και “31.12.2020 (πρόβλεψη)”

Γ) τον Υπο-πίνακα “Αποτελέσματα Χρήσης”, όπου υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η οποία περιγράφεται στο Παράρτημα I του εγγράφου.

 

Περαιτέρω, στο έγγραφο περιλαμβάνονται επιπλέον επισημάνσεις του Υπουργείου σχετικά με την ορθή συμπλήρωση και οριστικοποίηση του δελτίου. 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες περιεχόμενό τουΕΔΩ .