Τρι, 07 Ιουλ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Για ποια πόλη συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ)

8/11/2019
Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 174/7.11.2019), συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021” για την πόλη της Ελευσίνας.

 

H Επιτροπή αποτελείται από (α) τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως Πρόεδρο,(β) τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αυτοδιοίκησης και Εκλογών, (γ) τον Γ.Γ. Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, (δ) τον Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, (ε) τον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (στ) τον Γ.Γ. Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, (ζ) τον Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, (η) τον Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, (θ) τον Γ.Γ. του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλη.

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της:

- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας” (“Eleusis 2021”),

- ο Δήμαρχος Ελευσίνας,

- ο Περιφερειάρχης Αττικής,

-  ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT.),

- ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- έως 6 εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή/και υπηρεσιακά στελέχη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού &Αθλητισμού,

- κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής

 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

(α) την εισήγηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων για την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος των πολιτιστικών υποδομών και των καλλιτεχνικών δράσεων του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021” για την πόλη της Ελευσίνας,

(β) την παροχή συνδρομής προς τον Δήμο Ελευσίνας και τηΔημοτική Α.Ε., καθώς και για τη διατύπωση προτάσεων και την κάθε είδους υποστήριξη ως προς την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών, έργων και δράσεων που εντάσσονται στον προγραμματισμό του θεσμού,

(γ) τον συντονισμό σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του θεσμού, και των απαιτούμενων ενεργειών, όπως αυτές άπτονται των αρμοδιοτήτων των επιμέρους κρατικών Φορέων, καθώς και την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ συναρμόδιων Υπηρεσιών,

(δ) την παροχή κατευθύνσεων προς τους θεσμικούς Φορείς, όταν απαιτείται, με στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών, έργων και δράσεων που εντάσσονται στον προγραμματισμό του θεσμού,

(ε) την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις.

 

Ταυτοχρόνως, συστήνεται 7μελής Γραμματεία Διακυβέρνησης, η οποία είναι αρμόδια για: (α) την αποτύπωση της πορείας υλοποίησης του θεσμού για την πόλη της Ελευσίνας, (β) τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή τυχόν παρεκκλίσεων κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών καθώς και του βαθμού επίτευξης των στόχων, (γ) την πρόταση κατάλληλων νέων μέτρων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων για την επίτευξη των στόχων του θεσμού, δ) τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.

 

Δείτε εδώτο Φ.Ε.Κ. με την αριθμ.39 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.