Τετ, 03 Ιουν 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Έως 5 Δεκεμβρίου αιτήματα Δήμων-Περιφερειών για να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης

18/10/2019

Έγγραφο στα Γραφεία των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών όλης της Χώρας απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα “Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)”.

Με αυτό, τους προώθησε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που καλεί τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα να δηλώσουν τυχόν βούλησή τους να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος (2020) άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, καθώς και τις ειδικότητες – αντικείμενα απασχόλησής τους.

 

Όπως ενημερώνει το ΥΠΕΣ, από τις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του ν.3421/2005 ως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας από όσους αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες Φορέων του Δημόσιου Τομέα, κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας  των ενδιαφερομένων.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική  υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον Φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση,  ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου ανέρχεται  στα 223,53 ευρώ μηνιαίως (σχ. η υπ’ αριθμ 2/24407/0022/9.6.2005 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 858). Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο Φορέα ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του (πρόβλεψη για εγγραφή σχετικής πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του Φορέα).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται

- οι Δήμοι,

- οι Περιφέρειες,

- τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και

- οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ,

σε περίπτωση ενδιαφέροντος και προς ενημέρωση του ΥΠΕΣ, να αποστείλουν σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες που τους δίνονται.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του εγγράφου ορίζεται η 5ηΔεκεμβρίου 2019.

Οι Φορείς που δεν επιθυμούν να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης δεν απαιτείται να ενημερώσουν σχετικά.

 

Μπορείτε να δείτε το αριθμ.71379/11.10.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα συνημμένα Υποδείγματά του, ΕΔΩ