Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Έξι αλλαγές στην Αξιολόγηση στο Δημόσιο – Δείτε τι ακριβώς θα ισχύσει

13/12/2018

Σειρά τροποποιήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει το Άρθρο 31 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Οι αλλαγές δεν είναι μεταρρυθμιστικής ουσίας, αλλά ιδίως σημειακές χρονικές μεταβολές, που όμως επηρεάζουν σημαντικά την πράξη.

 

Επειδή από την ανάγνωσή του δεν προκύπτει άμεσα τι ακριβώς νομοθετείται, καθώς επαναλαμβάνονται τμήματα που ισχύουν για να μεταβληθεί ένας αριθμός, ο AIRETOS τις κωδικοποιεί, παρουσιάζοντας για κάθε μία τι ισχύει σήμερα και πως μεταβάλλεται με το νομοσχέδιο.

 

Ας δούμε όλες τις αλλαγές:

 

1η αλλαγή

ΣΗΜΕΡΑ

“Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους”.

ΜΕΤΑ:

Το τρίμηνο γίνεται τετράμηνο (“εντός του πρώτου τετραμήνου”).

 

2η

ΣΗΜΕΡΑ

“Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄, περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου”.

ΜΕΤΑ:

Οι πέντε μήνες γίνονται έξι (κατά τα λοιπά επαναλαμβάνεται πλήρως η διάταξη).

 

3η

ΣΗΜΕΡΑ

“Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του”.

ΜΕΤΑ:

Οι πέντε μήνες γίνονται έξι.

 

4η

ΣΗΜΕΡΑ

“Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών”.

ΜΕΤΑ:

Οι πέντε μήνες γίνονται έξι.

 

5η

ΣΗΜΕΡΑ

“Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 31 Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία”.

ΜΕΤΑ:

Η “31η Μαρτίου” αλλάζει σε “30η Ιουνίου”.

 

6η

ΣΗΜΕΡΑ

Τα Ν.Π.Δ.Δ. που δε διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.”

ΜΕΤΑ:

Το “Ν.Π.Δ.Δ.” γίνεται “οι Φορείς” (διευρύνεται δηλαδή το πεδίο εφαρμογής, ώστε να μην αφορά μόνο ΝΠΔΔ).