Πεμ, 09 Απρ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Δημόσιες Συμβάσεις: Ποια κατώτατα όρια ισχύουν για το 2020 και 2021

18/2/2020
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 αναμορφώθηκαν τα κατώτατα όρια δημοσίων συμβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016 (γνωστού στην Αυτοδιοίκηση ως “Νόμου Σπίρτζη”) και στην παρ.1α του αρ.2 του ν.4413/2016.

Η αλλαγή προήλθε εξαιτίας της δημοσίευσης νέων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη-μέλη και ξεκίνησαν να ισχύουν άμεσα από 1.1.2020.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/1828, 2019/1829 και 2019/1827 που τροποποίησαν τα κατώτατα όρια εφαρμογής αντίστοιχα των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

Αναλυτικότερα,

Ι] H Oδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιήθηκε ως εξής: (1) Στο άρθρο 4: i) στο στοιχείο α’, το ποσό «5 548 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 350 000 EUR», ii) στο στοιχείο β’, το ποσό «144 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «139 000 EUR», iii) στο στοιχείο γ’, το ποσό «221 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «214 000 EUR», (2) Στο άρθρο 13 πρώτο εδάφιο: i) στο στοιχείο α’, το ποσό «5 548 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 350 000 EUR», ii) στο στοιχείο β’, το ποσό «221 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «214 000 EUR»,

II] Στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ: 1) στο στοιχείο α’, το ποσό των «443 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των «428 000 EUR»· 2) στο στοιχείο β’, το ποσό των «5 548 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των «5 350 000 EUR».

III] Στην παρ.1 του αρ.8 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, το ποσό των «5 548 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των « 5 350 000 EUR»

 

Προς πληρέστερη κατανόηση, μπορείτε να δείτε τα νέα κατώτατα όρια που ισχύουν, σε μορφή Πίνακα που ετοίμασε για τις Αναθέτουσες Αρχές η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ.) :