Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Δήμοι: Βγήκε η Εγκύκλιος για παρατάση Διοικητικής Υποστήριξης και ΥΔΟΜ

22/10/2021

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με την Εγκύκλιο «Παράταση της προθεσμίας παροχής Διοικητικής Υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών Δόμησης από όλους τους Δήμους της Χώρας», που εξέδωσε την 21η Οκτωβρίου, ενημερώνει για τα άρθρα 96 και 97 του ν.4842/2021.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS.GR έχει παρουσιάσει ήδη από τις 14 Οκτωβρίου το νέο ν.4842/2021 (βλ. «Νόμος 4842/2021 οι 4 νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις»  ), δεδομένου ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 13η Οκτωβρίου.

Σας είχαμε μάλιστα ενημερώσει για τα δύο θέματα που αφορά η Εγκύκλιος, άμεσα όταν κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή (βλ. «Νέα παράταση για τη Διοικητική Υποστήριξη Δήμων μέχρι την Πρωτοχρονιά»  και «Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης: Τροπολογία δίνει ακόμα μία παράταση»  .

 

Η Εγκύκλιος λοιπόν, αναφέρει πως σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του αρ.97 του ν.4842/2021:

- από 30 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 συνεχίζεται η παρεχόμενη Διοικητική Υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ.α’ της παρ.1 του αρ.95 του ν.3852/2010 αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ.2, 3 και 4 του αρ.95 του ν.3852/2010.

- η 1η Ιανουαρίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους Δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.

- από 30 Σεπτεμβρίου 2021 η παρ.1 του αρ.1 της από 31.12.2012 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το αρ.1 του ν.4147/2013, συνεχίζει να ισχύει και η παρ.4 του αρ.205 του ν.3852/2010 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης παράτασης, οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση όλων των εργαλείων που έχουν προβλεφθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας.

 

Παράλληλα με την κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη συνέχισης παροχής Διοικητικής Υποστήριξης, σε Δήμους που δεν έχουν επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής να ασκήσουν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες της περ.α’ της παρ.1 του αρ.95 του ν.3852/2010, μεταξύ των οποίων και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), με το αρ.96 του ν.4842/2021, που τροποποιεί το αρ.97Α του ν.3852/2010, προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Από την 1η Ιανουαρίου 2022 σε κάθε Δήμο της Χώρας συστήνεται και λειτουργεί ΥΔΟΜ.

- Από την 1η Νοεμβρίου 2020 (σύμφωνα με το αρ.376 του ν.4700/2020) στους Δήμους που δεν διέθεταν ΥΔΟΜ, δηλαδή στους διοικητικά υποστηριζόμενους Δήμους, έχει ήδη συσταθεί, εκ του νόμου, ΥΔΟΜ σε επίπεδο Τμήματος.

- Από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 οι, εκ του νόμου, συσταθείσες σε επίπεδο Τμήματος ΥΔΟΜ των διοικητικά υποστηριζόμενων Δήμων μπορούν να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν, με τις προϋποθέσεις της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης που προβλέπονται στην παρ.2 του αρ.97Α του ν.3852/2010.

Οι προϋποθέσεις της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης της ΥΔΟΜ σε επίπεδο Τμήματος, δεν ισχύουν σε περίπτωση έκδοσης του Π.Δ. της παρ.2 του αρ.31 του ν.4495/2017. Η έκδοση του ανωτέρω Π.Δ. οδηγεί σε κατάργηση του αρ.97Α του ν.3852/2010, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη στην παρ.8 του ίδιου άρθρου.

- Από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ, με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας, εφόσον η εκ του νόμου συσταθείσα ΥΔΟΜ σε επίπεδο Τμήματος δεν είναι δυνατόν να στελεχωθεί με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του αρ.97Α του ν.3852/20101.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η πρόβλεψη της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης των ΥΔΟΜ σε επίπεδο Τμήματος, δεν κωλύει τη λειτουργία των ΥΔΟΜ των Δήμων που ήδη ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες. »

 

Η αριθμ. 732/76859/21.10.2021 Εγκύκλιος