Κυρ, 16 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Διευκρινίσεις για τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου σε μετακινήσεις Δημοτικών Υπαλλήλων

30/12/2021

Το Υπουργείο Εσωτερικών με «κατεπείγουσα» Εγκύκλιο της 29ης Δεκεμβρίου παρουσιάζει το νέο νομικό πλαίσιο, που έκανε πλέον υποχρεωτική τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων (αλλά και των Περιφερειαρχών) για τις αποσπάσεις / μετατάξεις Δημοτικών Υπαλλήλων (και Υπαλλήλων Περιφερειών) με τις διαδικασίες-“παραθυράκια” εκτός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

Αναλυτικότερα, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι στο αρ. 35 του ν.4873/2021 προβλέπεται πως μετά την παρ.6 του αρ.44 του ν.4674/2020 προστίθεται παρ.6Α ως εξής: «6Α. Για την απόσπαση ή μετάταξη τακτικού Υπαλλήλου ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που διενεργείται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, σε περίπτωση που αφορά ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με εξαίρεση τις αποσπάσεις και μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.7 του ν.4440/2016, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσεις ή μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Επιπροσθέτως, στην παρ.1 του αρ.177 του ν.4876/2021 προβλέπεται ότι «το αρ.35 του ν.4873/2021 περί αποσπάσεων και μετατάξεων τακτικών Υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εφαρμόζεται και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΟΤΑ Β’ βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Συνεχίζοντας η Εγκύκλιος αναφέρει πως, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίζεται ότι για απόσπαση ή μετάταξη Υπαλλήλου ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία διενεργείται με διατάξεις εκτός των Κύκλων Κινητικότητας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, με εξαίρεση τις αποσπάσεις και μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.7 του ν.4440/2016, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης.

Επιπλέον και δεδομένου ότι η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αποσπάσεις ή μετατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.20 του ν.4829/2021 σε συνδυασμό με το αρ.58 του ν.4873/2021, ως ισχύει.

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 920/οικ. 24035/29.12.2021 Εγκύκλιος