Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ξεκινούν να ισχύουν από σήμερα πολλές νέες διατάξεις στις Δημόσιες Συμβάσεις

1/6/2021
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν από σήμερα, Τρίτη 1η Ιουνίου, Υπάλληλοι (αλλά και Αιρετοί) που είναι αρμόδιοι και υπογράφουν για ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων. 
Αυτό διότι ήρθε η στιγμή που ξεκινούν να ισχύουν πολλές από τις διατάξεις του νέου Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων, δηλαδή του ν.4782/2021, που επέφερε εκατοντάδες τροποποιήσεις στο ν.4412/2016.
 
Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS.GR είχε παρουσιάσει από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο το ΦΕΚ  τότε του νέου Νόμου, αλλά ιδίως τον εξαιρετικά χρήσιμο οδηγό  που είχε δημοσιεύσει η «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΑΑΔΗΣΥ) για το χρόνο έναρξης ισχύος των επιμέρους ρυθμίσεων.
Στον Πίνακα, αναγράφονται αναλυτικά ποιες ρυθμίσεις ξεκινούν να ισχύουν την 1η Ιουνίου 2021.
 
Είναι σημαντικό λοιπόν, από σήμερα οι εφαρμοστές του νόμου στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβουλευόμενοι πάντοτε τις τρέχουσες οδηγίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, να κινούνται προσεχτικά στη σύνταξη και στις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Δεν πρέπει να εφαρμοστεί ρύθμιση / διαδικασία του νέου Νόμου, εάν δεν έχει απολύτως επιβεβαιωθεί 100 %  ότι όντως είναι σε αυτά που ξεκίνησαν να ισχύουν. Και αντιστρόφως, να μην εφαρμοστεί παλιό σημείο, εάν τυχόν έχει ξεκινήσει να ισχύει καινούριο.
 
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε Ανακοίνωση, αναφορικά με την πρόοδο της διαδικασίας επικαιροποίησης των Υποδειγμάτων και των Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων μετά την έκδοση του ν.4782/2021.
Σύμφωνα με αυτήν « η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των Υποδειγμάτων και Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων που έχει εκδώσει η Αρχή, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι ευρείας έκτασης τροποποιήσεις του ν.4782/2021, βρίσκεται στο τελικό στάδιο.  Το έργο των Ομάδων Εργασίας, οι οποίες συγκροτήθηκαν για τον ως άνω σκοπό, με Απόφαση του Προέδρου της Αρχής, ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς εκκρεμεί η ενσωμάτωση των αλλαγών που επέρχεται στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, με τους όρους των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του αρ.36 του ν.4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ήδη, οι ως άνω, υπό έκδοση, ΚΥΑ υποβλήθηκαν, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο αρ.2 παρ.2 περ.γ. υποπ.γγ του ν.4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής, αναμένεται άμεσα η υπογραφή και η αποστολή τους, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή, συναισθανόμενη, αφενός, τον σπουδαίο ρόλο που της έχει αναθέσει ο Έλληνας νομοθέτης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, και αφετέρου την αναγκαιότητα έκδοσης των επικαιροποιημένων Υποδειγμάτων και Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων, ώστε οι Αναθέτουσες Αρχές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, θα αναρτά, σταδιακά από τις 4.6.2021, στην ιστοσελίδα της τα επικαιροποιημένα Υποδείγματα - Τεύχη Διακηρύξεων, σε επεξεργάσιμη μορφή. Για τις αναρτήσεις των ως άνω επικαιροποιημένων Υποδειγμάτων - Τευχών θα ενημερωθείτε, με νεότερες Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής. »