Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Τι πρέπει να κάνουν οι ΟΤΑ για το Μεσοπρόθεσμο 2022–2025 (Εγκύκλιος)

26/2/2021

 

Εγκύκλιο για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 (ΜΠΔΣ) εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ειδική Ενότητα για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να αποστείλουν και τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί. Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει πως για τους ΟΤΑ θα ακολουθήσει και επόμενη ειδικότερη Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία πρέπει να περιμένουν πριν ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι στόχοι ισοζυγίου του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ, δηλαδή για το 2022 και το 2023, είναι δεσμευτικοί.

 

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα της Εγκυκλίου:

« ΟΤΑ A΄ και B΄ βαθμού και λοιπά Νομικά Πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ:

Οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του μεγέθους τους, υποτομέα με σημαντική επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.  

Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο.  Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση Πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2022-2025, οι ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 7 του Παραρτήματος.  Αναφορικά με τη γραμμογράφηση του Πίνακα, επισημαίνεται ότι:  α) οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λ.π. των Αιρετών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη γραμμή “Αμοιβές Προσωπικού” και β) στη γραμμή δαπανών “Κοινωνικές Παροχές” συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες που γίνονται από τις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821).

Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όλων των Φορέων, πλην των ΝΠΙΔ, προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων – πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- την μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς.

Για τη συμπλήρωση του Πίνακα 7 από τα ΝΠΙΔ του υποτομέα, που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, παραπέμπουμε στην υπο-παράγραφο με τίτλο “Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες”, της προηγούμενης παραγράφου 2.1. και επισημαίνουμε ότι δεν θα συμπληρώσουν το τμήμα του Πίνακα που αναφέρεται σε “Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης”.

Σε κάθε περίπτωση, οι Φορείς του υποτομέα καλούνται να αναμένουν τις ειδικότερες οδηγίες που θα αποσταλούν με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προτού ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση των Πινάκων.  Στη συνέχεια, οι συμπληρωμένοι Πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγησή τους, τόσο σε μεμονωμένο όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο του υποτομέα των ΟΤΑ. Ο Πίνακας 7 του Παραρτήματος με τα ενοποιημένα ποσά του υποτομέα θα αποσταλεί με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής στη ΔΠΔΣ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, βάσει του αρ.43 του ν.4270/2014, οι στόχοι ισοζυγίου του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ είναι δεσμευτικοί (δηλ. τα έτη 2022 και 2023). »

 

Η αριθμ. 2/47904 /ΔΠΔΣ/19.2.2021 Εγκύκλιος