Τρι, 16 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Κοινότητες έως 500 κατοίκους: Πως θα εκλέγεται ο Εκπρόσωπός τους

2/2/2021

Νέο νομικό πλαίσιο ειδικά για τις Κοινότητες που έχουν έως και 500 κατοίκους, φέρνει το εκλογικό Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

Ο AIRETOS σταχυολόγησε κατωτέρω τις σημαντικότερες ρυθμίσεις:

 

- Κατ’ αρχάς, δεν θα λέγονται πια σκέτο «Κοινότητες», αλλά «Δημοτικές Κοινότητες».  Σχετικό είναι το αρ.75 « Μετονομασία Κοινοτήτων σε Δημοτικές Κοινότητες ».

 

- Όσον αφορά τα αιρετά όργανα διοίκησής τους, το αρ.2 προβλέπει ότι « Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 500 κατοίκων διοικούνται από τον Εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας ».

 

- Σημαντικό είναι το αρ.13 « Εκλογές Εκπροσώπου Δημοτικών Κοινοτήτων έως και 500 κατοίκους – Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ». Σύμφωνα με αυτό:

« 1. Η εκλογή Εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και 500 κατοίκους γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, το οποίο αποτελεί επί ποινή ακυρότητας τμήμα των ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών του οικείου Δήμου.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με τη διαδικασία του αρ.12. O υποψήφιος Εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας εισέρχεται στην εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών στην εφαρμογή taxisnet. Οι υποψήφιοι Εκπρόσωποι Δημοτικής Κοινότητας καταβάλλουν ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ.  2. Η υποβολή υποψηφιότητας του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα, β) δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 8 του παρόντος.»

 

- Το αρ.18 «Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων» ορίζει στο ψηφοδέλτιο κάθε Υποψήφιου Δημάρχου, στο τέλος αναγράφεται: 

« Ο τίτλος “Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Υποψηφίων Εκπροσώπων Δημοτικής Κοινότητας” ακολουθούμενος από το όνομα της Κοινότητας και από κάτω το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων Εκπροσώπων Δημοτικής Κοινότητας του ενιαίου ψηφοδελτίου για Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους. »

- Το αρ.19 «Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων», αναφέρει ότι « 1. Τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου Συνδυασμού. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται επί ποινή ακυρότητας και οι υποψήφιοι του ενιαίου ψηφοδελτίου Εκπροσώπων Δημοτικών Κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 500 κατοίκων».

 

- Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.20 «Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών»:

« Για την εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 1 υποψηφίου. »

 

- Τέλος, το αρ.28 «Εκλογή Εκπροσώπου Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό έως και 500 κατοίκων», ορίζει τα εξής:

« Στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους, Εκπρόσωπος της Κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. »