Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Οι υποχρεώσεις των Δήμων για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

27/10/2020

Σε συνέχεια του ν.4710/2020 σχετικά με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τεχνικές οδηγίες για τα “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων” (Σ.Φ.Η.Ο.), την οποία το Υπουργείο ήδη απέστειλε στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ.  Η Απόφαση ορίζει τις λεπτομέρειες για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Δήμοι.

Όπως αναφέρεται στο αρ.3 της Απόφασης, ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο οικείος Δήμος.

Εφόσον υφίστανται πραγματικές ανάγκες που τεκμηριώνονται επαρκώς ή ο προγραμματισμός / αποτελεσματικότητα της χωροθέτησης των σχετικών υποδομών εντός της περιοχής παρέμβασης το επιτάσσει, Φορέας Εκπόνησης δύναται να είναι 2 ή περισσότεροι όμοροι Δήμοι (στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τους ή μετά από σύσταση Συνδέσμου) ή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΤΑ και της ΠΕΔ («Διαδημοτικό» Σ.Φ.Η.Ο.). Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον δεν υφίσταται ήδη Σύνδεσμος 2 ή περισσοτέρων Δήμων, ο οικείος Δήμος απευθύνει προς τους όμορους Δήμους που βρίσκονται εντός της εν δυνάμει περιοχής παρέμβασης Πρόσκληση με σκοπό τη διερεύνηση συνεργασίας για την από κοινού κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.

Ο Φορέας Εκπόνησης (δηλαδή ο Δήμος ή οι Δήμοι) που αναλαμβάνει την κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. είναι αρμόδιος για:

- τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας,

-  την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.,

- τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτισης H/O και τους χώρους στάθμευσης Η/Ο,

- τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση προτάσεων για συμπλήρωση / επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσω σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία έτη,

- τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή,

- την ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.,

- την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο. πέραν των παραπάνω.

Στο αρ.13 της Απόφασης τονίζεται ότι η εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου, βάσει του άρθρου 17 του ν.4710/2020. 

Το ίδιο άρθρο αναφέρεται στην περίπτωση ανάθεσης της εκπόνησης της υπηρεσίας των Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη (Ανάδοχο), προσδιορίζοντας την ενδεικτική εκτίμηση της αμοιβής και τον προϋπολογισμό της διαδικασίας ανάθεσης, αναλογικά με τον πληθυσμό του Δήμου.

Αναλυτικά, το νέο θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται ΕΔΩ