Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ν/Σ για την αρμοδιότητα να κλείνει Δημόσια Υπηρεσία λόγω κορωνοϊού

24/9/2020

Τις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα λόγω κορωνοϊού, αφορά το άρθρο 12του Νομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που κατετέθη στη Βουλή χθες αργά τη νύχτα

Ειδικότερα, το άρθρο 12 «αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Δημόσιων Υπηρεσιών» ορίζει τα κάτωθι:

Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδωνμιας Δημόσιας Υπηρεσίαςή του συνόλου αυτών.

Η Απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους Επικεφαλής των αντίστοιχων Υπηρεσιών του Δημοσίου, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος της «Επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες».

Η εν λόγω Απόφαση:

- αναρτάται στη Διαύγεια,

- αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και

- αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Φορέα προς ενημέρωσης των πολιτών.

Βάσει της παρ.2 του κατατεθέντος άρθρου, Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοτικής ή Περιφερειακής Ενότητας ή εθνικού επιπέδου, λαμβάνονται από τα οριζόμενα ως αρμόδια όργανα κατά την περ.ε’ της παρ.4 του αρ.1ου της από 25.2.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.1ο του ν.4682/2020.

Τέλος, η παρ.3 ορίζει ότι οι διατάξεις του αρ.43 του ν.4722/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 177/15.9.2020), δηλαδή οι ειδικές διατάξεις για την «αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών» δεν θίγονται από την εφαρμογή του υπό ψήφιση νέου άρθρου. 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση εισάγεται «προς επίτευξη της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού χωρίς να πλήττεται η εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ενημέρωσή τους».

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση, όπου περιλαμβάνεται το ανωτέρω άρθρο 12.