Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Επαναλειτουργία σχολείων - Άδειες γονέων: Νεότερη Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

1/6/2020

Επείγουσα Εγκύκλιοςτου Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 29ηςΜαΐου, για τις άδειες και λοιπές διευκολύνσεις των γονέων δεδομένης της επαναλειτουργίας των σχολείων, καθώς και για τις ειδικές άδειες απουσίας των ομάδων αυξημένου κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι για τα ίδια θέματα είχε εκδοθεί Εγκύκλιός του,την 26η Μαΐου.

 

Ειδικά για τους γονείς, στη νέα Εγκύκλιο σημειώνονται τα κάτωθι:

1) Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27.5.2020 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (Β’ 2031),η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διάταξη (αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠως κυρώθηκε) και των οποίων τα τέκνα κατ’ εφαρμογή της ως άνω ΥΑδεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται πλέον στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 ΚΥΑhttps://www.airetos.gr/ksana-kya-gia-tin-adeia-ypallilwn-ayksimenoy-kindynoy-fek.aspxή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής της ΥπεύθυνηςΔήλωσης.

2) Αντίστοιχα, η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 ΚΥΑ ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται Βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ΥπεύθυνηςΔήλωσης (σχετική και η αριθ. 33164/29.5.2020 Εγκύκλιος).

3) Σε περίπτωση που το τέκνο του/της υπαλλήλου φοιτά σε τμήμα, του οποίου ο/η διδάσκων/-ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ο γονέας – υπάλληλος δύναται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή στην περίπτωση αυτή, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία του/της και εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει του κλάδου, στον οποίον υπηρετεί και των καθηκόντων που ασκεί, να εργαστεί εξ αποστάσεως.

Για τη χορήγηση της άδειας στην περίπτωση αυτή απαιτείται Βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα, ότι η διδασκαλία των μαθημάτων για το τμήμα, στο οποίο φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως λόγω του ότι ο/η διδάσκων/-ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

4) Σε περίπτωση που το τέκνο προ της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν παρακολουθούσε μεν πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου αλλά ο γονέας – υπάλληλος απαιτείται να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο κατά τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του/της υπαλλήλου η χρήση της διευκόλυνσης της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠως κυρώθηκε, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται επιπλέον των διατάξεων στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 Εγκύκλιο.  Για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης έχουν δοθεί οδηγίες με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 Εγκύκλιο.

Εφόσον κατά την κοινή πείρα και λογική, η κατά τα ανωτέρω ποσοστιαία μείωση του ωραρίου απασχόλησης δεν επαρκεί για την παραλαβή του ανήλικου τέκνου από τους βρεφονηπιακούς/ παιδικούς σταθμούς και τις οικείες σχολικές μονάδες λόγω μη λειτουργίας του «ολοήμερου», είναι ανεκτή η υπέρβαση για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο του ανωτέρω ποσοστού, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο ως προς την υπέρβαση αυτή, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης αυτής, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης κατά 25% του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

5)Σε περίπτωση που η τάξη, όπου φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου δεν λειτουργεί καθημερινά, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση από τον ίδιο υπάλληλο τόσο της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, για τις ημέρες που το τέκνο δεν υποχρεούται να προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων, όσο και της διευκόλυνσης της μειωμένης απασχόλησης έως 25% για τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων και ο γονέας –υπάλληλος θα πρέπει να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο.

6)Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, τη διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε, με σκοπό την έγκαιρη παραλαβή των τέκνων από το σχολείο τη δικαιούται μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων, κατόπιν κοινής τους Δήλωσης που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες τους.

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29.5.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ