Πεμ, 03 Δεκ 2020
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τροπολογία: Νέα διαδικασία κάλυψης της μισθοδοσίας σε αποσπάσεις, μετατάξεις και διορισμούς

8/12/2019

Με εκπρόθεσμη Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που κατετέθη στο Νομοσχέδιο “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”, καθιερώνεται νέα διαδικασία όσον αφορά στην κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού στο πλαίσιο ή κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), καθώς και της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό Π/Υ. Αναλυτικότερα ανά άρθρο και περίπτωση:

 

Με το αρ.3 της Τροπολογίας ρυθμίζεται διαφορετικά η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού στο πλαίσιο του ΕΣΚ, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών πράξεων.

Κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις περιπτώσεις αποσπάσεων ή μετατάξεων προσωπικού μεταξύ Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), ο Υπουργός Οικονομικών θα παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό Π/Υ και στη συνέχεια οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον Π/Υ επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης ειδικού Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) του Π/Υ του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των Φορέων υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περ.β' της παρ.2 του αρ.12 του π.δ. 80/2016 δεν εφαρμόζεται.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται από ΦΓΚ σε άλλους ΦΓΚ που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό Π/Υ γενικά ή ειδικά για μισθοδοσία, προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης των Φορέων υποδοχής από διακριτό ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.
Αντίθετα, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από Φορείς εκτός σε Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ. Κατ' εξαίρεση, με τη διαδικασία αυτή καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας (α) των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ και αποσπώνται ή μετατάσσονται από Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και (β) των υπαλλήλων που αποσπώνται από Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό.

Στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από Φορείς εντός σε Φορείς εκτός ΓενικήςΚυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Φορέαυποδοχής. Κατ' εξαίρεση, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους του Φορέα υποδοχής, η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται με αύξηση της επιχορήγησης των Φορέων υποδοχής (α) στην περίπτωση αποσπάσεων από Φορείς εντός ΓενικήςΚυβέρνησης σε Φορείς εκτός ΓενικήςΓυβέρνησηςγια συνυπηρέτηση στο εσωτερικό και (β) στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από Φορείς εντός ΓενικήςΚυβέρνησης σε Φορείς εκτός ΓενικήςΚυβέρνησης για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας σύμφωνα με το αρ.5 τουν.4440/2016.

 

Το αρ.4 της Τροπολογίας προβλέπει ότι η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων του αρ.19 του ν.4440/2016 στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο Φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από Φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.15 του ίδιου νόμου, αναδρομικά από 2/12/2016(ημερομηνία δημοσίευσης τουν.4440/2016).

 

Το αρ.5 ρυθμίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.15 του ν.4440/2016 την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων που προβλέπονταικατά παρέκκλιση του ίδιου νόμου, στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο Φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από Φορείς εντός ΓενικήςΚυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από Φορείς εντός και εκτός ΓενικήςΚυβέρνησηςαναδρομικά από 2/12/2016.

 

Το αρ.6 ορίζει τη διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό Π/Υ, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών πράξεων.

Ειδικότερα, κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις ανωτέρω περιπτώσεις διορισμών και προσλήψεων, ο Υπουργός Οικονομικών θα παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό Π/Υ και στη συνέχεια οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον Π/Υ επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης Ειδικών Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδου (ΑΛΕ) του Π/Υ του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περ. β' της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται.

Με τη διαδικασία αυτή καλύπτεται και η προκαλούμενη δαπάνη μισθοδοσίας από το διορισμό των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των Γραφείων τους και του Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

 

Το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας είναι διαθέσιμο ΕΔΩ