Πεμ, 13 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δια περιφοράς από σήμερα συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων

1/11/2019
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4365/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30.10.2019, ημερομηνία κυκλοφορίας 31.10.2019) που περιλαμβάνει δεκάδες αυτοδιοικητικές διατάξεις, για τις οποίες ενημερωθήκατε όλο το προηγούμενο διάστημα με ειδικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα μας.

 

Μεταξύ αυτών, πρωταγωνιστεί ήδη η θέσπιση στο εξής της “περιφοράς” ως τρόπου συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του AIRETOS, η ρύθμιση απασχολεί έντονα Αιρετούς και Υπαλλήλους των ΟΤΑ, αλλά και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς ήδη διατυπώνονται, εκτός από ενστάσεις, απορίες για το τι περιλαμβάνει ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής της.

 

Κατ’ αρχάς, οι ενστάσεις κινούνται σε θεσμικό – πολιτικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για “αλλοίωση της λειτουργίας της τοπικής δημοκρατίας” και “παραγκωνισμό δικαιωμάτων των μειοψηφιών”, δεν μπορούν όμως παρά να “υποταχθούν” στη βούληση του νομοθέτη. Η Βουλή (με ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ψήφισαν“ναι” 155 βουλευτές και“όχι”  132 βουλευτές), εισήγαγε την “περιφορά” στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ και οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται.

 

Περαιτέρω, οι απορίεςείναι αυτές που, δεδομένης της άμεσης έναρξης ισχύος της, δημιουργούν προβληματισμό.

Στελέχη της Αυτοδιοίκησης μεταφέρουν στον AIRETOτην ανησυχία ότι ξαφνικά η Κυβέρνηση ανέσυρε “από τη σφαίρα της παρανομίας”, στην οποία ανήκε, στο χώρο της νομιμότητας μια έννοια, χωρίς όμως να προχωρήσει στον προσδιορισμό του περιεχομένου της.

Τι σημαίνει πρακτικά « είναι δυνατόν, ύστερα από Απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου» ;

Όλοι έχουν ακούσει φήμες για το πως έκανε “περιφορές” ο Χ ή ο Ψ Δήμαρχος εφευρίσκοντας, κατά τα λεγόμενα, έκαστος τη δική του ...”μεθοδολογία” παράκαμψης του νόμου.  Τώρα όμως ποια “μεθοδολογία” ακριβώς θα πρέπει να εφαρμόζεται; Με άλλα λόγια, υπάρχουνκάποιες ενέργειες, προϋποθέσεις, βήματαπου πρέπει απαραιτήτως να τηρούνταικαι, εάν ναι, ποια και πως ακριβώς ;

Η διάταξη εισήχθη κατά παρέκκλισηορισμένων ρυθμίσεων του Καλλικράτη (ν.3852/2010) και του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006)ή εξακολουθούν όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί συνεδριάσεων και λήψης Αποφάσεων να ισχύουν ;

Εάνεισήχθη κατά παρέκκλιση, μήπως θα έπρεπε να προσδιορίζειποιες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν στην “περιφορά” και ποιες μπορούν/πρέπει να προσπερνώνται χωρίς να εφαρμόζονται ούτε να ελέγχονται ;

Η κρίσιμηαπόφαση του Προέδρου” του Δημοτικού Συμβουλίουότι ανακύπτει θέμα “κατεπείγοντος”, ότι “βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής”κλπγια την εφαρμογή “περιφοράς”, πρέπει να λάβει συγκεκριμένο τύπο πριν να λάβει χώρα η “περιφορά” ή/και ελέγχεται/προσβάλλεται ;

Αποτυπώσαμε ανωτέρω ορισμένα μόνο από τα ερωτήματα των οποίων έχουμε γίνει δέκτες, επισημαίνοντας ιδίως ότι οι ερωτήσεις πηγάζουν από Υπαλλήλους των Δήμων, καθώς αυτοί είναι που θα κληθούν να υπογράψουν π.χ. εκταμιεύσεις χρημάτων βάσει Αποφάσεων “δια περιφοράς”.

 

Προφανώς, προς το παρόν, το μόνο που μπορεί να αποτυπωθεί είναι το περιεχόμενο του νέου νόμου.

Το άρθρο 184 του ν.4365/2019 πρόσθεσε στο τέλος της παρ.5 του αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) νέα εδάφια.  Εκείμέχρι χθες οριζόταν μόνο το εξής:« 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. »

Τα νέα εδάφια του νόμου (που προστέθηκαν μετά τα ανωτέρω) είναι τα κάτωθι:

« Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»

 

Επισημαίνεται ότι αντίστοιχη παρέμβαση έκανε ο νομοθέτης και για τις Περιφέρειες, με την παρ.2 του αρ.184, προσθέτοντας αντίστοιχες διατάξεις στο τέλος της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010.

 

Ολόκληρος ο νόμος 4635/2019 είναι διαθέσιμος ΕΔΩ