Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δαπάνες ΟΤΑ για τον κορωνοϊό: Τι και πότε πρέπει να στέλνουν στο ΥΠΕΣ (Εγκύκλιος)

12/2/2021

Έγγραφο αναφορικά με την « διακριτή παρακολούθηση δαπανών 2021 των Φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ, λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της Δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 » εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Απευθύνεται στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στα Νομικά τους Πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων και των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ. Επιπλέον στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, τις ΠΕΔ και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Η προθεσμία που θέτει για την αποστολή των στοιχείων Ιανουαρίου 2021, είναι μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου.

 

Αναλυτικότερα, οι τεχνικές οδηγίες προς την Αυτοδιοίκηση, έχουν ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι, για το έτος 2021, στο Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία των δαπανών που πραγματοποιούν οι Φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.

Για αυτό το σκοπό, έχουν δημιουργηθεί δύο νέα αρχεία: α) το αρχείο “COVID_2021-ΟΤΑ+ΝΠΔΔ.xls” τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ, και β) το αρχείο “COVID_2021-ΝΠΙΔ.xls” για τα ΝΠΙΔ.  Στους Πίνακες των ανωτέρω αρχείων, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ θα συμπληρώνουν κάθε μήνα συγκεντρωτικά ανά 4ψήφιο ΚΑΕ τις τιμολογημένες δαπάνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, από την αρχή του 2021 μέχρι και το μήνα αναφοράς, ενώ τα ΝΠΙΔ θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τις τιμολογημένες δαπάνες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που εφαρμόζεται κατά την υποβολή των στοιχείων τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί από τους Φορείς κατά τη συμπλήρωση των στηλών που αφορούν στο 2020, όπου πρέπει να συμπληρωθούν με τις τιμολογημένες δαπάνες του προηγούμενου οικονομικού έτους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του covid-19, ανεξαρτήτως από το εάν στις 31.12.2020 είχαν εξοφληθεί ή οφείλονταν.

Τα αρχεία και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα “Απόκ. Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση | Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Διακριτή παρακολούθηση δαπανών ΟΤΑ λόγω covid-19” ή στο σύνδεσμο  .  

Τα στοιχεία θα αποστέλλονται, με μέριμνα των Οικονομικών Υπηρεσιών των υπόχρεων Φορέων, στη Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός δέκα ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Ειδικά για την αποστολή των στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2021, η τελική προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021. »

 

Το αριθμ. 10471/10.2.2021 έγγραφο.