Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Βοήθεια στο Σπίτι: Δημοσιεύθηκε η Προγραμματική 60 εκατομ. για το 2022

13/1/2022

Δημοσιεύθηκε την 12η Ιανουαρίου η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” (ΒσΣ).

Αντικείμενό της αποτελεί η συνεργασία τους, με ειδικότερο περιεχόμενο την εξασφάλιση οικονομικής και τεχνικής αρωγής προς τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήδη έχουν υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΒσΣ ή εν γένει αναπτύσσουν συναφή κοινωφελή δραστηριότητα (δηλ. Δήμους, Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιπούς Φορείς της Αυτοδιοίκησης), προκειμένου να ενισχυθούν και επεκταθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα για τους εξυπηρετούμενους από τις υπηρεσίες κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας.

 

Η Προγραμματική, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2022 και εξικνείται μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών Πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020, στην περίπτωση που ο διορισμός αυτός, λάβει χώρα πριν τις 31/12/2022Διαφορετικά, η διάρκεια της Προγραμματικής ορίζεται μέχρι την 31.12.2022.

Οι διαδικασίες χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο αρ.5 αυτής και αφορούν στην χρηματοδότηση του ΒσΣ έτους 2022, ολοκληρώνονται σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2023.

 

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δικαιούχους, που προβλέπονται στην Προγραμματική, θα προέρχονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΣ. Το συνολικό ποσό της εν λόγω χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ανέρχεται στα 60.000.000,00 ευρώ. 

Από το ανωτέρω ποσό, θα παρακρατηθεί από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. αφενός μεν ποσό ύψους 340.000,00 ευρώ για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του Προγράμματος, αφετέρου δε ποσό, που τυχόν προκύψει, από δαπάνες κατά την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (νομικές ενέργειες, δικαστικά έξοδα, κλπ), όπως αυτό θα βεβαιώνεται από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

Η καταβολή των πόρων στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την περαιτέρω διάθεσή τους προς τους αρμόδιους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταβληθούν τα λειτουργικά κόστη των εμπλεκόμενων δομών για τις υπηρεσίες του ΒσΣ έτους 2022, θα πραγματοποιηθεί σε 3 δόσεις.

Η Α΄ δόση θα αποτελεί το 75 % του προαναφερθέντος ποσού, η Β΄ δόση το 17 % και η Γ΄ θα αποτελέσει το 8 % του ανωτέρω προβλεπόμενου συνολικού ποσού.

Η Α΄ δόση, ήτοι ποσοστό 75%, θα καταβάλλεται στους Φορείς, μετά τη συλλογή σχετικών στοιχείων από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και ειδικότερα των Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Υπευθύνους των δομών σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από τον χρόνο έναρξης της παροχής τους, τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε Φορέα / δομής, όπως αυτά θα καθορισθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

Αναλυτικά για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.