Σαβ, 15 Αυγ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Απάντηση σε ερώτημα για ειδικό συνεργάτη δημάρχου

9/12/2019

Παρακαλώ να με ενημερώσετε αν Πολιτικός Μηχανικός ο οποίος διατηρεί Τεχνικό Γραφείο, μπορεί συγχρόνως να είναι και Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου με την ίδια ειδικότητα ή διαφορετική.

 

Σε απάντηση του ερωτήματος, σας γνωρίζουμε ότι στο β’ εδάφιο της παρ.7 του αρ.163 « Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α. » του ν.3584/2007, ως ισχύει, ορίζεται ότι:


« Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ.3 περ.α` του άρθρου 29 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α). »
( Στην περ.α’ της παρ.3 του αρ.29 του ν.3463/2006 που αναφέρεται ανωτέρω, ορίζεται ότι « Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, τοπικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι: α. Όποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή τα νομικά τους πρόσωπα, εξαιρουμένων των συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως. » )


Δεδομένης της ανωτέρω πρόβλεψης του αρ.163, προκύπτει ότι πολιτικός μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας κατ’ αρχήν έχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.
Το ασυμβίβαστο, όμως, δύναται να αρθεί, με μια Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  


Για τα πρακτικά βήματα της τυπικής διαδικασίας υποβολής του σχετικού αιτήματος στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα σας ενημερώσει ο Δήμος για τον οποίο ενδιαφέρεστε.


Να προσέξετε ότι η Απόφαση της Αποκεντρωμένης περί εξαίρεσης δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, εάν τυχόν παρέχετε υπηρεσίες συνεργάτη στο Δήμαρχο πριν την έκδοσή της, καταλαμβάνεστε από το ασυμβίβαστο και δεν θα μπορέσετε να πληρωθείτε για αυτές (όπως έχει κρίνει επανειλημμένως το Ελεγκτικό Συνέδριο).


Προσοχή χρειάζεται πάντως και το χρηματικό όριο του προαναφερθέντος αρ.29, στην υποθετική περίπτωση που διοριστείτε ως συνεργάτης, λάβετε άδεια εξαίρεσης από την Αποκεντρωμένη και ταυτοχρόνως συνάψετε σύμβαση για κάποιο έργο ως ελεύθερος επαγγελματίας με το συγκεκριμένο Δήμο.


Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τον AIRETO για την ενημέρωσή σας.