Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Δήμοι

17 εκατομμύρια σε έναν Δήμο από το ΥΠΕΣ

2/6/2020

Προγραμματική Συμφωνία ύψους 16.998.798,11 ευρώ υπεγράφη την 20η Μαΐου μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Δήμου Αχαρνών.

Ο εν λόγω Δήμοςυπέβαλε ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (ενώ οπ/υ κάθε ΟΤΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένος).Ως εκ τούτου, απαιτήθηκε η πρόσβαση του Δήμου στο Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του αρ.4Β του ν.4111/2013 - που προστέθηκε με το αρ.199 του Κλεισθένη (ν.4555/2018)- και προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της ενίσχυσης προς τον Δήμο και να καταστεί νομίμως δυνατή η χρηματοδότησή του από τον Λογαριασμό, καταρτίστηκε η Συμφωνία, κατά τα οριζόμενα στα αρ.200 και 210 του Κλεισθένη.

Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία είχε καταψηφίσει και τα τρία αυτά άρθρα του Κλεισθένη, δηλαδή είχε ψηφίσει “όχι” και στο 199 και στο 200 και στο 210 του ν.4555/2018.

ΌμοιαΣυμφωνία είχε συναφθεί για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Δήμου και για το 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Συμφωνίας καθορίστηκεστο ύψος του ελλείμματος του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020, όπως αυτό προκύπτει από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι στα16.998.798,11 ευρώ.

Το ποσό θα διατεθείγια τη χρηματοδότηση των κάτωθι δαπανών:

Κατανομή οικονομικού αντικειμένου

Προϋπολογισμός

Οφειλή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Αχαρνών από την υλοποίησης τμήματος της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης έτους 2019

 

6.076.881,89 €

Δικαστικές αποφάσεις προϋπολογισμού 2020 και τόκοι υπερημερίας

[Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός τρέχοντος έτους]

 

6.604.512,06 €

Λοιπές δαπάνες υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του αρ.2 της Συμφωνίας

4.317.404,16 €

Ποσό προς χρηματοδότηση

16.998.798,11 €

 

Οι πόροι για την υλοποίηση της συμφωνίας, προέρχονται από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του αρ.4Β του ν.4111/2013, που προστέθηκε με το αρ.199 του Κλεισθένη.

Η οικονομική εξυγίανση του Δήμου δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της χρηματοδότησής του από το Λογαριασμό, αλλά απαιτείται να ολοκληρωθούν μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της καθαρής χρηματοοικονομικής θέσης του και, ειδικότερα, στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των υποχρεώσεών και στη μείωση των δαπανών για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων και για την εξυπηρέτηση του χρέους του, προκειμένου να δημιουργηθούν σταδιακά στα επόμενα οικονομικά έτη οι προϋποθέσεις κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου προϋπολογισμού από τον Δήμο, χωρίς την προσφυγή στο Λογαριασμό.Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενέργειες και παρεμβάσεις, τις οποίες οφείλει να ολοκληρώσει ο Δήμος εντός του 2020, αποτυπώνονται στο αρ.2 της Συμφωνίας.

Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Συμφωνίας (το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται ΕΔΩ) και γενικά κάθε ζητήματος που αφορά την υλοποίηση αυτής, γίνεται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.