Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Περιφέρειες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ μετακινήσεις ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ από τον “Κλεισθένη I”

3/5/2018

Ανησυχία δημιουργήθηκε σε δημοτικούς υπαλλήλους τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας δύο Άρθρων του ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών, που περιλαμβάνουν υποχρεωτικές μετακινήσεις δημοτικών υπαλλήλων, χωρίς να προηγηθεί αίτηση τους.

Ο AIRETOS σας παρουσιάζει τις σχετικές διατάξεις:

 

Ι]  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρώτη περίπτωση λοιπόν ανακύπτει στο άρθρο 177 , που φέρει τον τίτλο“Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας”.

Σε αυτό η Κυβέρνηση ορίζει ότι δύο ή περισσότεροι Δήμοι του ίδιου Νομού, καθώς και όμορων Νομών της ίδιας Περιφέρειας, μπορούν να συστήσουν, με Απόφαση των Δημοτικών τους Συμβουλίων, Σύνδεσμο με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων. Οι Σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η τεχνική τους υπηρεσία αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων σε αυτούς Δήμων.

Αυτά ταν.π.δ.δ. θα έχουν δικούς τους Ο.Ε.Υ. (Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας), έκαστος εκ των οποίων θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μία Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, με ένα ή περισσότερα Τμήματα, και ένα Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ουσία για τους εργαζομένους των εν λόγω Δήμων είναι ότι στην παρ.5 του αρ.177 προβλέπεται πως “Το προσωπικό των Δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με αυτά που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου, ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ, με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του Συνδέσμου, κατόπιν γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου”.

Δηλαδή, με απλά λόγια:

Χωρίς να υποβάλουν αίτηση - αφού το Άρθρο δεν την ορίζει ρητά ως προαπαιτούμενο στην περιγραφόμενη ειδική διαδικασία μετάταξης -αυτοί οι εργαζόμενοι θα γίνουν, από υπάλληλοι του Δήμου, υπάλληλοι του συγκεκριμένου ν.π.δ.δ..

Και αυτό χωρίς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να μπορεί να το εμποδίσει, καθώς το Άρθρο το εφοδιάζει με απλή “γνώμη” και όχι “σύμφωνη γνώμη”

 

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια το Άρθρο περιλαμβάνει και δυνατότητες εθελοντικής μετακίνησης “οποιουδήποτε υπαλλήλου συνεργαζόμενου Δήμου”, αλλά και προσωπικού των πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.  Σε αυτές τις περιπτώσεις κατόπιν Αιτήσεων των υπαλλήλων, όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη.

 

ΙΙ]  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Δεύτερη περίπτωση υποχρεωτικής μετακίνησης δημοτικών υπαλλήλων, εντοπίζουμε στο Άρθρο 178, που αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης.

Σε αυτό η Κυβέρνηση ορίζει τη διαδικασία συγκρότησης Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) σε Δήμους, εφόσον συντρέχουν οριζόμενες προϋποθέσεις, με Απόφαση Δημάρχου, που εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του αρ.31 του ν.4495/2017.

Νομοθετείται λοιπόν ότι,εφόσον υπηρετούν στον οικείο Δήμο και ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, πλην της ΥΔΟΜ και της Τεχνικής Υπηρεσίας,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ και μέχρι του ελάχιστου αριθμού που προβλέπεται στο ίδιο π.δ. για τη συγκρότηση ΥΔΟΜ, αυτοί ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ “ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, με την Απόφαση Δημάρχου, ΣΤΗΝ ΥΔΟΜ και σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου.

Σε περίπτωση που περισσότεροι υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων της ΥΔΟΜ, λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που το Άρθρο αναλυτικά εκθέτει (ισχύοντα μόνο για αυτό το ενδεχόμενο, εάν δηλαδή πλεονάζουν υπάλληλοι).