Πεμ, 09 Φεβ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ: Σε τέσσερις φάσεις η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

30/11/2022
Παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, η «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη παρουσίαση του, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιείται έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Θέσπιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων κρατικής διοίκησης” και αφορά στην:

-Αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και ευθυνών των φορέων ανά τομέα πολιτικής

-Ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά τρόπο απόλυτα σαφή και οριοθετημένο στα επιμέρους επίπεδα Διοίκησης (Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο).

Το Έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις:

α) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – βέλτιστες πρακτικές

β) Καταγραφή αρμοδιοτήτων

γ) Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου

δ) Ανάπτυξη πλατφόρμας και συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων

Ο υπουργός μιλώντας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το ανέφερε ως σημαντική μεταρρύθμιση όπου θα είναι τομή για την διακυβέρνηση του κράτους, αλλά δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα κατευθείαν. Στα τεχνικά ζητήματα του νομοσχεδίου, που στην Γαλλία για να εφαρμοστεί χρειάστηκαν 10 χρόνια προσπάθειας, θα υπάρχει μια ομάδα που θα ονομάζεται ‘Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης’ που θα εισηγείται στον υπουργό την απόφαση της και ο υπουργός, ή θα αποδέχεται την πρόταση τους και θα την μεταφέρει σαν νομοθετική πρωτοβουλία στο υπουργικό συμβούλιο ή θα την απορρίπτει ή θα την μεταφέρει πάλι στο συμβούλιο για περισσότερη εξειδίκευση.

Στο Εθνικό Συμβούλιο θα μετέχουν:

α) Από τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο,

β. τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

η. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

θ. ένα (1) εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Καθιερώνεται σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές, ταξινομούνται, σύμφωνα και με το Διεθνές Πρότυπο COFOG, καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, κατανέμονται και εποπτεύονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού, της διάδρασης και της συλλειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Το Πρότυπο Διοικητικής Οργάνωσης και Λειτουργίας προβλέπει:

-θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων και για τη μεταφορά, μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης,

-εξορθολογισμό και η βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα,

-ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

Στα επίπεδα διακυβέρνησης περιλαμβάνονται:

-Τα Υπουργεία (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που εμπλέκονται με τα άλλα διοικητικά επίπεδα) συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

-Οι ΟΤΑ Β’ Βαθμού – Περιφέρειες,

-Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Δήμοι.

Για την καταγραφή των αρμοδιοτήτων στα τρία επίπεδα διοίκησης υλοποιούνται τα κάτωθι βήματα:

-Αναγνώριση των δημόσιων πολιτικών, όπως αυτές καθορίζονται από την κατανομή των φορέων της κεντρικής διοίκησης και τα βασικά νομοθετήματα που τις διέπουν και τη συσχέτιση με τα υπόλοιπα επίπεδα διακυβέρνησης (συσχετισμός με την COFOG – Classification of the Functions of Government, αναγνωρισμένη από OECD, UN, EU).

-Ομαδοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε Λειτουργικές Περιοχές (ΛΠ) και Λειτουργικούς Τομείς (ΛΤ)

-Εξειδίκευση ΛΠ, ΛΤ σε θεματικά αντικείμενα αρμοδιοτήτων

-Συσχέτιση ΛΠ, ΛΤ, θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων με το αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο

-Συσχέτιση ΛΠ, ΛΤ, θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων με τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου μέρους.