Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Το νέο τοπίο στις Άδειες των Δημοσίων Υπαλλήλων (Εγκύκλιος)

1/6/2020

Ενημέρωση για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4674/2020 στο θεσμικό πλαίσιο των αδειών και διευκολύνσεων των Υπαλλήλων του Δημοσίου, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εγκύκλιος εκδόθηκε την 28η Μαΐου, ενώ πρόκειται για Νόμο που ισχύει εδώ και καιρό και συγκεκριμένα για διατάξεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ την 11η Μαρτίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 53/11.3.2020).

Το περιεχόμενό της χωρίζεται σε δύο κεφάλαια.  Το πρώτο αφορά τις άδειες και τις διευκολύνσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που ρυθμίζονται με το αρ.47 του ν.4674/2020. Το δεύτερο αποτελεί μία επισκόπηση των αδειών που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ), τόσο αυτών που θεσπίζονται με το νόμο του Μαρτίου όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.Αναλυτικότερα:

Α: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

1) ειδικήάδεια 22 ημερών,

2) ειδικήάδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας,

3)χορήγηση ειδικών αδειών σε δικαστικούς συμπαραστάτες,

4) ειδικήάδειαλόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων,

5) άδεια για ετήσιο γυναικολογικόέλεγχο,

6) άδειαλόγω ασθένειας συζύγου ή ανήλικου τεκνού,

7) α)άδεια ανατροφής τεκνού σε θετούς και ανάδοχους γονείς,β) διευκολύνσειςγια γέννηση 4ου τέκνου και άνω,

8) δήλωση χρήσης διευκολύνσεων για ανατροφή τέκνου,

9) άδεια σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

10) άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης – διακοπή φοίτησης ή μη κατάθεση τίτλου,

11) μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας,

Β’ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ

1)κανονικήάδεια,

2) άδειαλόγω ασθένειας,

3) άδειαμητρότητας,

4) άδειαφροντίδαςπαιδιού,

5)γονικήάδεια ανατροφής χωρίςαποδοχές,

6)άδειαλόγωσοβαρώννοσημάτων του υπαλλήλου, του/ της συζύγου ή των τέκνων,

7)άδεια σε περίπτωση ασθένειας τεκνού,

8)άδεια για την παρακολούθηση της σχολικήςεπίδοσης των τέκνων,

9)άδεια για μονογονεϊκέςοικογένειες,

10)άδειαλόγωνοσηλείας τεκνού χωρίςαποδοχές,

11)μειωμένο ωράριο,

12)άδειαγάμου και γέννησης τεκνού,

13)άδειαλόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων,

14)άδειαπένθους,

15)άδειαχωρίςαποδοχές,

16)άδειαεξετάσεων.

 

Ο Υπουργός σημειώνει ότι για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού θα εκδοθούν σχετικές Οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και τυχόν σχετικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην εν λόγω Υπηρεσία.

 

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28.5.2020 Εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ