Πεμ, 24 Οκτ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Το Ελεγκτικό Συνέδριο για την καταβολή σε χρήμα στους Δημοτικούς Υπαλλήλους της αξίας παροχής γάλακτος

9/10/2019
Με την αριθμ.76/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε η νομιμότητα της δαπάνης χρηματικού εντάλματος του 2018 ΝΠΔΔ Δήμου για την καταβολή σε χρήμα της αξίας παροχής γάλακτος προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα του έτους 2014 και του α’ τριμήνου 2015.

 

Το ζήτημα νομιμότητας αφορούσε την εφαρμογή του αρ.97 του ν.4483/2017, που ορίζει ότι «τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που (...) δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, (...) και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:α) να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,β) να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,γ) να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις.Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, λοιπόν, έκρινε ότι η τασσόμενη στο αρ.97 του ν.4483/2017 προθεσμία των 4 μηνών δεν ορίζεται ως αποκλειστική.

Συνεπώς η έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και η ανάρτησή της στη  Διαύγειαμετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, «δεν αποκλείει τη χορήγηση σε χρήμα της αξίας του γάλακτος των ετών 2012 -2016, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Περαιτέρω και ενόψει του ότι στους προϋπολογισμούς του ΝΠΔΔ για τα έτη 2014 και 2015 είχαν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις για τη χορήγηση του γάλακτος, όπως απαιτείται από το αρ.97 του ν. 4483/2017, νομίμως το ΝΠΔΔ προβαίνει στην καταβολή της αξίας του σε χρήμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Τέλος και ενόψει του ότι η υποχρέωση της καταβολής του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε μη χορηγηθέν γάλα γεννάται με την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. με την οποία αναγνωρίζεται η σχετική οφειλή, το ποσό αυτής και τα πρόσωπα των δικαιούχων, αυτή δεν συνιστά οφειλή από προηγούμενα έτη και ως εκ τούτου ορθά η σχετική δαπάνη δεν βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 81, καθόσον σε αυτόν εγγράφονται οι οφειλές από δαπάνες που έχουν γίνει αλλά δεν έχουν εξοφληθεί το έτος που έγιναν και για τις οποίες και μόνον θα πρέπει να τηρείται η κατ’ έτος ανάληψη και ανατροπή της σχετικής πίστωσης. »

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΔΩ