Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τι ψηφίστηκε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμων και Περιφερειών

23/6/2021
Διατάξεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται στο νέο Νόμο 4809/2021, που ψηφίστηκε στη Βουλή την 17η Ιουνίου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 102/19.6.2021.
Πρόκειται για το άρθρο 47, που ψηφίστηκε θετικά (“ναι”) από τη Ν.Δ., το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής.
 
Σε αυτό ορίστηκαν τα εξής:
1. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) τηρείται η ψηφιακή πλατφόρμα “Πέλοπας”, στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Χώρας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του αρ.8 του ν.2725/1999 και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του αρ.142 του ν.4714/2020. 
2. Η καταγραφή της κάθε αθλητικής εγκατάστασης με τα ειδικότερα στοιχεία της γίνεται με επιμέλεια και ΕΥΘΥΝΗ του κυρίου της, ο οποίος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα. 
3. Η ψηφιακή πλατφόρμα “Πέλοπας” αποτελεί ηλεκτρονική εφαρμογή ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, η οποία συνιστά για τους τρίτους πηγή πληροφόρησης ως προς τα στοιχεία των καταγραφομένων αθλητικών εγκαταστάσεων. 
4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων “Πέλοπας” και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης. 
5. Η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα “Πέλοπας” των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την ένταξη έργων των Ο.Τ.Α. που αφορούν στις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και φορέων, καθώς και για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. 
6. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία για την καταγραφή κάθε αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ.1 και 2.
 
Επιπλέον, στην παρ.3 του αρ.64 του νέου Νόμου, προβλέπεται το εξής:
« 3. Οι προϋποθέσεις εγγραφής και καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα του αρ.47 “Πέλοπας”, των αθλητικών εγκαταστάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. »
 
Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4809/2021 ΕΔΩ