Πεμ, 24 Οκτ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Τι φέρνει στην Αυτοδιοίκηση το Προσχέδιο Κρατικού Π/Υ 2020

8/10/2019

Σειρά αυτοδιοικητικών αναφορών περιλαμβάνει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020, που κατετέθη στη Βουλή την 7η Οκτωβρίου από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταικούρα.

Ο AIRETOS τις σταχυολόγησε κατωτέρω :

 

2019

“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου π/υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 152 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον δημοσιονομικό στόχο του π/υ του 2019.

Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνεςέναντι των προβλέψεων.”

 

2020 (Σενάριο βάσης)

“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου π/υ της Τ.Α. για το 2020, σύμφωνα με το σενάριο βάσης, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 49 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2019.

Κύριος παράγοντας της μεταβολής αυτής είναι η πρόβλεψη για αυξημένη εκτέλεση επενδυτικών δαπανών, λόγω της αναμενόμενης ωρίμανσης έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Φιλόδημος Ι και ΙΙ.”

 

 

2018

2019

2020

Πραγμ/σεις

Π/Υ

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA

670

244

152

49

ΕΣΟΔΑ

7.093

6.164

6.252

6.445

Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

4.527

3.499

3.596

3.804

Τόκοι πιστωτικοί

52

51

53

56

Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)

-18

-23

-23

-23

Φόροι

1.695

1.771

1.762

1.750

Λοιπά Έσοδα

836

865

864

858

ΕΞΟΔΑ

6.423

5.920

6.100

6.397

Παροχές σε εργαζομένους

2.375

2.409

2.472

2.506

Τόκοι χρεωστικοί

65

57

58

55

Κοινωνικές παροχές

935

159

172

244

Αντικριζόμενα έξοδα

0

0

0

0

Λοιπά έξοδα

1.924

1.891

1.977

1.984

Επενδυτικές δαπάνες

1.124

1.404

1.421

1.608

 

 

2020 (Σενάριο με ενσωματωμένες τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις)

“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου π/υ της Τ.Α. για το 2020, μετά τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 194 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 145 εκατ.ευρώ, σε σχέση με το σενάριο βάσης,

λόγωενίσχυσης των λοιπών εσόδων κυρίως από τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις των στοιχείων τετραγωνικών μέτρων και εισοδημάτων για τον ορθό υπολογισμό των τελών (καθαριότητας / ηλεκτροφωτισμού, ακίνητης περιουσίας / φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.”

Ειδικότερα:

 

 

2018

2019

2020

Πραγμ/σεις

Π/Υ

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA

670

244

152

194

ΕΣΟΔΑ

7.093

6.164

6.252

6.591

Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

4.527

3.499

3.596

3.804

Τόκοι πιστωτικοί

52

51

53

56

Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)

-18

-23

-23

-23

Φόροι

1.695

1.771

1.762

1.894

Λοιπά Έσοδα

836

865

864

859

ΕΞΟΔΑ

6.423

5.920

6.100

6.397

Παροχές σε εργαζομένους

2.375

2.409

2.472

2.506

Τόκοι χρεωστικοί

65

57

58

55

Κοινωνικές παροχές

935

159

172

244

Αντικριζόμενα έξοδα

0

0

0

0

Λοιπά έξοδα

1.924

1.891

1.977

1.984

Επενδυτικές δαπάνες

1.124

1.404

1.421

1.608

 

 

Στις “παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος”υπάρχει η “επισκόπηση δαπανών και εσόδων και αύξηση αποτελεσματικότητας Γενικής Κυβέρνησης”, όπου συμπεριλαμβάνεται “η βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων

 

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αυτοδιοίκησης, μπορείτε να δείτε ειδικές αναφορές στους Πίνακες 2.3, 2.4 και 2.5 στις σελίδες 31 και 32.

 

Τέλος, γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση, αναφερόμενη στις δράσεις για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της δημοσιονομικής στρατηγικής της για το έτος 2020, κάνει την εξής μνεία:

“η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικότερων πολιτικώνδιαχείρισης ρευστότητας”.

Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται και για το 2019.

 

Ολόκληρο το κατατεθέν Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 είναι διαθέσιμο ΕΔΩ .