Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Τι είναι το νέο Πρόγραμμα Εργασίας με επιδότηση 1.200 ευρώ για νέους 18-29

15/11/2021

Στο άρθρο 196 του νέου Νόμου 4855/2021, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 215/«12.11.2021» (ημερομηνία κυκλοφορίας το Σάββατο 13 Νοεμβρίου) θεσπίστηκε ένα Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την ονομασία «Πρώτο Ένσημο», για την 1η ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18 έως και 29 ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι νέοι εντός των ανωτέρω ηλικιακών ορίων, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα ή του Δημοσίου Τομέα υπό την έννοια της περ.α’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

Σύμφωνα με την παρ.4, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που θα δημιουργείται σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, θα επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με 1.200 ευρώ για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

Το ποσό της επιδότησης των 1.200 ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

- Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

-  Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το νέο Πρόγραμμα θα είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Το πρόγραμμα ισχύει από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4855/2021 ΕΔΩ